Cơ cấu, hoạt động Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gene
11/06/2020 14:17:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gene để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hội đồng).

Ảnh minh họa

Theo Thông tư, Hội đồng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập đối với từng Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gene.

Hội đồng có chức năng tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xem xét Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gene để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các hoạt động của Hội đồng thực hiện thông qua Cơ quan thường trực thẩm định Hồ sơ (Cơ quan thường trực thẩm định).

Thành viên Hội đồng được Cơ quan thường trực thẩm định cung cấp thông tin, tài liệu và những vấn đề liên quan đến Hồ sơ để nghiên cứu, thẩm định. Thành viên Hội đồng được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng

Hội đồng có số lượng thành viên là 7 hoặc 9 người, trong đó: Chủ tịch Hội đồng là đại diện Lãnh đạo Cơ quan thường trực thẩm định. Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Các Ủy viên gồm đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi diễn ra hoạt động tiếp cận nguồn gene và các chuyên gia có chuyên môn phù hợp. Hai Ủy viên phản biện là các nhà khoa học có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan. Thư ký Hội đồng là công chức của Cơ quan thường trực thẩm định.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, công khai, biểu quyết và quyết định theo đa số. Ý kiến của từng thành viên Hội đồng và kết quả thẩm định của Hội đồng được thể hiện trong biên bản cuộc họp Hội đồng.

Thành viên Hội đồng đánh giá Hồ sơ theo 1 trong 2 mức sau: 1- Đồng ý thông qua: Trong trường hợp các thông tin trong Hồ sơ đáp ứng đầy đủ theo nội dung thẩm định; 2- Không đồng ý thông qua: Trong trường hợp các thông tin trong Hồ sơ không đáp ứng đầy đủ theo nội dung thẩm định.

Hội đồng kết luận theo 1 trong 2 mức sau: 1- Đồng ý thông qua: Khi có ít nhất hai phần ba số thành viên Hội đồng (theo Quyết định thành lập Hội đồng) có phiếu đánh giá đồng ý thông qua, trong đó phải có cả 2 Ủy viên phản biện; 2- Không đồng ý thông qua: Khi có từ một phần ba số thành viên Hội đồng (theo Quyết định thành lập Hội đồng) trở lên có phiếu đánh giá không đồng ý thông qua hoặc cả 2 ủy viên phản biện có phiếu đánh giá không đồng ý thông qua.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 6/7/2020.

Theo baochinhphu.vn

  • Số người online: 739
  • Số lượt truy cập: 13454182
  • Số lượt truy cập tuần: 282036
  • Số lượt truy cập tháng: 1239897