Tuyên Quang xây dựng lộ trình tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
09/07/2020 09:25:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 26/6/2020, Tỉnh Ủy Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 402-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Theo đó, tỉnh Tuyên Quang sẽ tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy tăng truởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất luợng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chuyến dịch cơ cấu kinh tế hợp lý; phát triến mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất luợng cao; nâng cao chất luợng cuộc sống, phúc lợi của nguời dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi truờng sinh thái. Nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể sau:

Đến năm 2025: Internet băng thông rộng phủ 100% các xã; ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động kinh tế - xã hội, năng suất lao động tăng bình quân khoảng 7%/năm. Cơ bản hoàn thành chuyến đối số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận To quốc, các tố chức chính trị - xã hộỉ; Từng bước xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang đạt các tiêu chí đô thị thông minh; ưu tiên ứng dụng công nghệ số ở một số lĩnh vực như: Y tế, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và phát tríến nông thôn, tàỉ nguyên và môi trường, giao thông vận tải...

Đến năm 2030: Mạng di động 5G được phủ sóng toàn tỉnh; người dân được truy cập Internet băng thông rộng; đấy mạnh phát triến kinh tế số góp phần nâng cao năng suất lao động; Từng bước triển khai các hạng mục, dự án thành phần của đô thị thông minh, Chính quyền điện tử; kết noi với mạng lưới đô thị thông minh của khu vực phía bắc và của cả nước.

Tầm nhìn đến năm 2045: Tuyên Quang phấn đấu trở thành một trong những tỉnh miền núi có năng suất lao động cao hơn so với bình quân chung của khu vực; đủ năng lực tiếp nhận ứng dụng chuyển giao các công nghệ hiện đại trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet).

Kế hoạch tập trung vào triển khai thực hiện 07 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, bao gồm: Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; Triển khai, hoàn thiện các thể chế tạo thuận lợi, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số; Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu; Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực; Phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên; Thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tố quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; Đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, tố chức chính trị - xã hội của tỉnh để chủ động áp dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế gắn với thực hiện các khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Quang Khôi

  • Số người online: 316
  • Số lượt truy cập: 3270591
  • Số lượt truy cập tuần: 89516
  • Số lượt truy cập tháng: 382021