Chỉ đạo thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
22/07/2020 16:57:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các Sở, ban, ngành; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Các đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy; UBND các huyện, thành phố; Các chủ đầu tư xây dựng công trình về chỉ đạo thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Công nhân của các đơn vị thi công đổ bê tông hợp long cầu Bình Ca. Ảnh: TQĐT

Theo đó, UBDN tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang và các chủ đầu tưxây dựng công trình tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Văn bản số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 của Thủtướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; Văn bản số1681/UBND-ĐTXD ngày 06/6/2020 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020, phải xác định rõ các tồn tại, yếu kém trong khâu chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện dự án đầu tư; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư... Từ đó đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ các rào cản, khó khăn, vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn, khắc phục những yếu kém, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư, nợ đọng xây dựng cơ bản, tồn đọng vốn; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và các năm trước chuyển sang. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan; kiên quyết chống trì trệ, tham nhũng, tiêu cực trong đầu tư công; điều chuyển, kiểm điểm, xử lý những trường hợp làm chậm, sai phạm theo quy định.

UBND tỉnh cũng đề nghị các đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư; xử lý kịp thời khiếu nại, tạo sự đồngthuận của nhân dân, không được để chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án đầu tư công.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về đầu tư công, định kỳ 15 ngày/lần rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định (theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Thôngbáo số 242/TB-VPCP ngày 18/7/2020).  Chủ trì, phối với các  đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch của tỉnh về đầu tư công; đề xuất giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát đối với số vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020, kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2020 (bao gồm cả vốn ODA) và nhu cầu bổ sung vốn của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 8/2020 để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân sang dự án có nhu cầu giải ngân cao, dự án cần hoàn thành trong năm 2020 theo đúng quy định.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Giao Sở Xây dựngchủ trì, phối hợp với các sở xây dựng chuyên ngành, các chủ đầu tưvà các cơ quan, đơn vị có liên quan. Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ, hệ thống công cụ về định mức, giá xây dựng và các Thông tư hướng dẫn có liên quan; tổ chức thực hiện đồng bộ, đầy đủ,kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ đã được phân công, phân cấp tại Nghị định, trong đó khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung tại Điểm 1, 4 Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ đảm bảo đúng quy định và thời gian thực hiện. Tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nội dung quy định tại Điểm 2, 3 Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ.

PV

  • Số người online: 539
  • Số lượt truy cập: 4397556
  • Số lượt truy cập tuần: 145077
  • Số lượt truy cập tháng: 506952