Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo 01/8: Phát huy vai trò “cầu nối” giữa Đảng với dân
28/07/2020 09:51:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Cách đây hơn 90 năm, để chuẩn bị cho Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các bậc tiền bối đã truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam, giác ngộ cách mạng, huấn luyện, đào tạo cán bộ, góp phần tích cực cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930, với nhiệm vụ đưa Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân ủng hộ, tin tưởng và đi theo Đảng, nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đã diễn ra. Ngày 01/8/1930, nhân kỷ niệm ngày quốc tế chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. Tài liệu có sức cổ vũ to lớn quần chúng đứng lên đấu tranh, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 01/8 trở thành mốc son lịch sử, đánh dấu hoạt động quan trọng trong công tác tuyên giáo, là Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.

90 năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng không ngừng lớn mạnh, đồng hành và phụng sự Tổ quốc và nhân dân, tham mưu công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, góp phần vào sự thắng lợi của công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ đất nước. Hệ thống tuyên giáo các cấp ngày càng được củng cố, kiện toàn, đội ngũ cán bộ tuyên giáo không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Hiện nay, số cán bộ tuyên giáo của 63 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy là trên 1.200 người, số cán bộ tuyên giáo của 659 Ban Tuyên giáo quận, huyện, thị ủy là trên 2.300 người. Ngành Tuyên giáo ngày càng thể hiện tính chủ động, tính chiến đấu, vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế.

Đối với tỉnh Tuyên Quang, sau khi Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy được thành lập năm 1948, đội ngũ cán bộ của ngành đã khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy, làm tốt công tác huấn luyện, giáo dục, tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện đường lối kháng chiến, kiến quốc. Đất nước thống nhất, ngành tuyên giáo tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, đưa đất nước ngày càng phát triển. Hiện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có 18 cán bộ công chức, trong đó có 3 đồng chí lãnh đạo Ban; 03 phòng chuyên môn gồm Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản; Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng; Phòng Khoa giáo. Cán bộ, chuyên viên của Ban đều có trình độ chuyên môn cử nhân trở lên, trong đó trên 60% có trình độ thạc sĩ và tương đương, 100% có trình độ trung cấp và cao cấp lý luận chính trị. Mỗi Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có từ 3 đến 5 cán bộ, công chức. Toàn tỉnh có đội ngũ báo cáo viên đông đảo gồm 05 báo cáo viên cấp Trung ương, 35 báo cáo viên cấp tỉnh; 169 báo cáo viên cấp huyện, 499 báo cáo viên cấp xã, hơn 3500 tuyên truyền viên và gần 200 cộng tác viên dư luận xã hội. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện chức năng định hướng tư tưởng chính trị, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, cán bộ tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, trước mắt là nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2020. Triển khai thực hiện Quy định tạm thời về đánh giá chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Văn kiện của Đảng ở các chi, đảng bộ cơ sở.

 Cán bộ tuyên giáo cần thể hiện rõ vai trò tiên phong trong xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, đạo đức, phòng chống tham nhũng, lãng phí, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nắm tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân, chủ động dự báo tình hình, không để xảy ra điểm nóng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lý tưởng cách mạng; Làm tốt định hướng chính trị tư tưởng trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ, thông tin đối ngoại, tham mưu các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, khoa học - công nghệ, y tế, thể dục thể thao, dân số, gia đình, trẻ em… góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực con người; Quyết liệt đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, tuyên truyền động viên cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng là dịp để mỗi cán bộ tuyên giáo củng cố, bồi đắp lòng tin, niềm tự hào về đóng góp to lớn và lịch sử vẻ vang của công tác tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Mỗi người cần ra sức phấn đấu rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, theo phương châm “Kiên định - Kỷ cương - Sắc bén - Hiệu quả”, làm tốt vai trò “cầu nối” giữa Đảng với dân.

                                                                               Tuyết Nhung

  • Số người online: 386
  • Số lượt truy cập: 1734381
  • Số lượt truy cập tuần: 14321
  • Số lượt truy cập tháng: 31293