Tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ
14/09/2020 08:49:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đoàn thế của tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sụ tỉnh; Bưu điện tỉnh; Các huyện ủy, thành ủy; Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tố quốc các huyện, thành phố về tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc sử dụng dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (dịch vụ bưu chính KT1) khi gửi tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước theo quy định tại Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bưu gửi và phối hợp với bưu điện tỉnh đối soát sản lượng, xác nhận chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện cho Bưu điện tỉnh trong việc chuyển phát dịch vụ bưu chính KT1.

Sở Thông tin và Truyên thông chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Bưu điện tỉnh và các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính KT1 của Bưu điện tỉnh đảm bảo đúng quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính KT1.

Công an tỉnh hướng dẫn việc thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước trong cung ứng dịch vụ bưu chính KT1. Đồng thời phối hợp với Bưu điện tỉnh thẩm tra tiêu chuẩn chính trị người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung ứng dịch vụ bưu chính KT1. Triến khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong cung ứng dịch vụ bưu chính KT1. Sở Tài chính hướng dẫn việc sử dụng kinh phí khi thực hiện dịch vụ bưu chính KT1 của các cơ quan, đơn vị theo giá cước sử dụng dịch vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ Bưu chính KT1 theo đúng quy định tại Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành; hướng dẫn, cung cấp đầy đủ thông tin về dịch vụ cho các cơ quan, tổ chức; tuân thủ đầy đủ quy trình, quy định nghiệp vụ, quy định về kết nối, an ninh, an toàn; đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý sự cố về an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá về mức độ an ninh, an toàn, trong cung úng dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn tỉnh, triển khai một số biện pháp phòng ngừa, khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; thực hiện thẩm tra tiêu chuẩn chính trị người lao động được tuyển chọn tham gia trực tiếp vào quá trình cung ứng dịch vụ bưu chính KT1.

PV

  • Số người online: 1421
  • Số lượt truy cập: 13336482
  • Số lượt truy cập tuần: 164377
  • Số lượt truy cập tháng: 1122278