Triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
28/09/2020 15:24:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa có văn bản số 3035/UBND-NC gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 10 luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm háp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và 21 Nghị quyết.

Để thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các Luật, Nghị quyết trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ban,  ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các Luật, Nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân bằng các hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương các Luật, Nghị quyết, tài liệu tuyên truyền do Bộ, ngành ở Trung ương và Sở Tư pháp cung cấp; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Căn cứ Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương và thực tế của địa phương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, văn bản chỉ đạotriển khai thi hành các Luật, trình UBND tỉnh ban hành; đồng thời chủ trì theo dõi tình hình thi hành các Luật thuộc lĩnh vực quản lý, cụ thể: Sở Tư pháp (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm háp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Giám định tư pháp); Sở Nội vụ (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Thanh niên (sửa đổi)); Sở Kế hoạch và Đầu tư (Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi)); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều); Sở Xây dựng (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng).

Bên cạnh đó, tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến chuyên sâu; hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung các văn bản luật; phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông quán triệt, phổ biến văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, hỏi đáp pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, tổ chức các chương trình đối thoại chính sách pháp luật, phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống  truyền thanh cơ sở; bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất) thực hiện tuyên truyền, phổ biến văn bản luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung các văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ thi hành Luật; tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật quy định mới cho đội ngũ cán bộ thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của văn bản luật liênquan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu văn bản khi công dân có yêu cầu. Nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các ý kiến của Nhân dân, phản ứng của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản trên thực tế; tổ chức phổ biến, định hướng thông tin kịp thời về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận về thực hiện pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết; thực hiện đăng tải, cập nhật tin, bài, ảnh, tài liệu tuyên truyền các Luật, Nghị quyết trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở lao động -Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường, cơ sở giáo dục thực hiện dạy và học pháp luật trong nhà trường đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật mới.

Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan báo chí tăng thời lượng, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết trên các chuyên trang, chuyên mục để mọi người cùng biết và thực hiện.

UBND tỉnh cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật, nghị quyết có liên quan trong phạm vi quản lý của ngành. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị -xã hội tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các Luật, Nghị quyết cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

UBND tỉnh giao sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai, phổ biến các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua; cung cấp Đề cương tuyên truyền các Luật, Nghị quyết cho các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố để tổ chức tuyên truyền trong cán bộ và Nhân dân.

PV

  • Số người online: 1589
  • Số lượt truy cập: 10809927
  • Số lượt truy cập tuần: 306858
  • Số lượt truy cập tháng: 28211