Triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững
02/10/2020 11:01:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa có văn bản số 3080/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành;UBND các huyện, thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững.

Đại biểu tham quan mô hình sản xuất chè an toàn tại thôn Khuân Hẻ, xã Kim Quan (Yên Sơn). Ảnh: Quốc Việt

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 25/9/2020. Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được giao trong Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/9/2017của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Thực hiện rà soát các cơ chế, chính sách để đề xuất điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới liên quan đến các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển bền vững. Lồng ghép tối đa việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong các chính sách, chương trình hành động của tỉnh. Tăng cường thực hiện các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về các mục tiêu phát triển bền vững; từng bước đưa nội dung giáo dục về phát triển bền vững vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục và đào tạo các cấp; tổ chức tuyên truyền, nâng  cao nhận thức và tăng cường năng lực cho các sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện và giám sát, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững.

Đồng thời, phát huy vai trò và sự thamgia của các bên liên quan, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng dân cư trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự phối hợp giữa cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp, các tổ chức chính trị -xã hội, các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và sự phối hợp giữa các Bộ, Ban, ngành trung ương và cơ quan cấp tỉnh trong triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Bố trí, huy động và tăng cường nguồn lực tài chính, bao gồm: nguồn ngân sách nhà nước, nguồn đầu tư của doanh nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng và nguồn vốn nước ngoài (vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các nguồn vốn hợp pháp khác. Kinh phí từ ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố theo quy định ngân sách nhà nước hiện hành và được lồng ghép trong kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm và Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội hàng năm, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác có liên quan. Xây dựng và ban hành Đề án huy động các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn từ khu vực kinh tế tư nhân để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Bám sát hướng dẫn và chỉ đạo của các Bộ, ban, ngành Trung ương để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo từng lĩnh vực.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện vai trò chủ trì, theo dõi, giám sát, kiểm tra các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố và các tổ chức liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 25/9/2017của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

UBND tỉnh đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức chính trị -xã hội tỉnh tăng cường vai trò giám sát thực hiện và phản biện xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Chú trọng phản biện các cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm các yêu cầu phát triển bền vững; vận động, giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại các sở, ban, ngành, địa phương.Tích cực huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức trong nước và quốc tế, các đối tác phát triển, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện thành công Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về Chương trình nghị sự 2030. Chủ động phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Namvà các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tiếp tục các hoạt động hỗ trợ, định hướng cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững; đẩy mạnh các hoạt động, chương trình, dự án liên quan đến doanh nghiệp phát triển bền vững; tranh thủ hỗ trợ về nguồn lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

PV

  • Số người online: 326
  • Số lượt truy cập: 2836114
  • Số lượt truy cập tuần: 31650
  • Số lượt truy cập tháng: 338869