Bác Hồ nói về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
14/10/2020 05:41:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Xây dựng, củng cố Đảng thật sự trong sạch vững mạnh là điều Bác Hồ luôn trăn trở, tập trung biết bao công sức trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Người cho đó là điều quan trọng hàng đầu để cách mạng thắng lợi, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công...

Trước khi Đảng ta ra đời, năm 1925, trong những bài giảng cho lớp cán bộ đầu tiên của Đảng, Bác Hồ đã khẳng định: “Cách mệnh trước hết phải là cái gì? Trước hết phải có Đảng cách mệnh. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy”. Năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược bước vào giai đoạn cam go nhất, Bác Hồ lại nhấn mạnh vai trò của Đảng, chăm lo việc giáo dục, rèn luyện đảng viên: “Đảng ta hy sinh tranh đấu, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân tranh lại thống nhất và độc lập. Công việc đó đã có kết quả vẻ vang. Nhưng nếu mỗi cán bộ, đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các cơ quan. các chi bộ, các đảng viên, mỗi người, mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa và giúp đồng chí mình sửa chữa. Phải như thế Đảng ta mới chóng phát triển, công việc mới chóng thành công”. Năm 1961, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, Bác Hồ kêu gọi: “Để bảo đảm thắng lợi của cách mạng, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của Đảng ta... Phải nâng cao hơn nữa tính giai cấp và tính tiền phong của Đảng, tăng cường hơn nữa mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng”.

Bác Hồ nhìn thấy trước rằng, đáng Mỹ, thắng Mỹ là vô cùng gian khổ, khó khăn, nhưng xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến công vào nghèo nàn lạc hậu trong hoàn cảnh hòa bình, lại có những khó khăn, phức tạp của nó. Nếu Đảng không được xây dựng, chỉnh đốn thường xuyên để theo kịp với tình hình mới thì cách mạng không thể tiến lên được. Bởi vậy, Người căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”. “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Trước khi đi xa, trong bản Di chúc Bác Hồ để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, điều đầu tiên “Trước hết nói về Đảng...” Người nói về Đảng: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi, thì “công việc của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải ra sức làm là mau chóng hàn gắn vết thương chiến tranh...”, để thực hiện được công việc “cực kỳ to lớn, phức tạp và khó khăn” ấy, theo Bác: “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều phải ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy thì dù công việc to lớn mấy, chúng ta cũng nhất định thắng lợi”. Bác Hồ căn dặn: “Khi cách mạng gặp khó khăn, chỉnh đốn Đảng để xây dựng thái độ bình tĩnh, sáng suốt, kiên định lập trường, lý tưởng; khi cách mạng trên đà thắng lợi, chỉnh đốn Đảng để ngăn ngừa bệnh kiêu ngạo, chủ quan, tự mãn, lạc quan tếu; khi Đảng cầm quyền, đảng viên rất dễ bị đánh mất mình...”. “Một dân tộc, một đảng viên và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu xa vào chủ nghĩa cá nhân”. Bác Hồ đã nhìn thấy rất rõ tính hai mặt của quyền lực, nên Người luôn cọi việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên của Đảng.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trải qua những giai đoạn cách mạng mới, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đo Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết đặt ra những yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng, nhất là từ Đại hội VII đến nay, cụ thể là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và hiện nay, toàn Đảng đang tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, để hạn chế, ngăn chặn, đẩy lùi và tẩy trừ mọi tệ nạn do thoái hóa biến chất gây ra, quyết tâm thực hiện những di huấn của Bác Hồ “xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh”,xứng đáng là một Đảng chân chính, một Đảng “vừa là đạo đức, vừa là văn minh”, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng to lớn của giai cấp và dân tộc ta.

                                                                             Việt Thanh

  • Số người online: 508
  • Số lượt truy cập: 3309832
  • Số lượt truy cập tuần: 128753
  • Số lượt truy cập tháng: 421252