Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
09/11/2020 15:47:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa ban hành Công văn số 4237/LĐTBXH-BHXH về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn cụ thể về điều kiện và thời gian được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thay thế cho hướng dẫn tại điểm c khoản 2, điểm b và điểm c khoản 3 Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020.

Cụ thể, điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến hết tháng 01/2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01/2020.

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tỉnh giảm bao gồm: Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2020 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị; số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động nêu trên chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Theo đó, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị nhưng không quá 03 tháng. Việc đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất; hồ sơ, trình tự thực hiện; chế độ thống kê, báo cáo việc thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo hướng dẫn theo Công văn này tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4, điểm b và điểm c khoản 5 Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020.

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ trước ngày 19/10/2020 thì điều kiện, thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ LĐ-TB&XH.

Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nộp hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho cơ quan bảo hiểm xã hội từ ngày 19/10/2020 trở đi thì điều kiện, thời gian tạm dừng đóng thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn này.

Người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Nghị quyết số 42/NĐ-CP, nếu đủ điều kiện và được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Nghị quyết số 154/NQ-CP thì tổng thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Nghị quyết số 154/NQ-CP không quá 12 tháng.

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ hướng dẫn tại Công văn này chỉ đạo thống nhất tổ chức thực hiện.

PV

  • Số người online: 869
  • Số lượt truy cập: 14872609
  • Số lượt truy cập tuần: 152890
  • Số lượt truy cập tháng: 1204109