Chuẩn bị công tác bầu cử: Khẩn trương, đúng luật
23/02/2021 11:05:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Công tác chuẩn bị cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai tích cực, đảm bảo đúng tiến độ, quy trình, quy định.

Các đại biểu thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội 
tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện; thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực; hướng dẫn các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử ở địa phương đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến nay từ tỉnh đến cơ sở đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị có liên quan đã kịp thời tổ chức các hội nghị triển khai công tác bầu cử cho đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị để quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bầu cử.

Hiện tại, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh. Theo đó, thống nhất số lượng đại biểu phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV là 6 đại biểu. Trong đó, có 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Về cơ cấu thành phần, cơ cấu giới thiệu ứng cử thống nhất theo dự kiến phân bổ do Thường trực HĐND tỉnh đề xuất là 15 người, trong đó, dân tộc thiểu số giới thiệu ít nhất 7 người, nữ 6 người, dưới 40 tuổi 2 người, đại biểu tái cử ít nhất 2 người. Đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX được bầu 55 đại biểu. Số người để giới thiệu ứng cử là 110 người đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định.

Tại các huyện, thành phố, công tác chuẩn bị bầu cử cũng đang được tập trung thực hiện. Huyện Yên Sơn, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất số đại biểu được bầu là 35 đại biểu; tổng số người được giới thiệu 70 đại biểu. Trong đó, đại biểu là nữ khoảng 35% trở lên (25 người); đại biểu là người dân tộc thiểu số khoảng 45,71% (32 người); đại biểu là người ngoài Đảng khoảng trên 10% (7 người). Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) trên 15% (11 người). Đại biểu khóa XIX tái cử khoảng trên 30% trở lên (13 đại biểu).
Tại các địa phương cùng với việc hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất, các công việc như: thống kê danh sách cử tri, rà soát các con dấu phục vụ bầu cử, kiểm tra chất lượng hòm phiếu, rà soát địa điểm, nhà văn hóa, cơ sở có đủ điều kiện tổ chức khu vực bỏ phiếu cũng được ủy ban bầu cử các cấp chủ động thực hiện, đảm bảo để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Ma Quang Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang (Chiêm Hóa) chia sẻ, Ủy ban bầu cử xã đã dự kiến số lượng đơn vị bầu cử, rà soát dự kiến danh sách, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã theo kết quả của hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Đồng thời, rà soát số lượng cử tri. Việc lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đang được xã thực hiện bảo đảm theo đúng quy trình của luật định và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền. Đồng thời, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Nhìn chung, tình hình triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh đang được thực hiện khẩn trương, đảm bảo đúng tiến độ, đúng kế hoạch, chặt chẽ, đúng pháp luật; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị cũng như mở rộng và phát huy dân chủ. Bước đầu công tác triển khai bầu cử, các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử đều được các cơ quan, đơn vị và các địa phương, cơ sở chuẩn bị nghiêm túc, mọi hoạt động phục vụ công tác bầu cử đều đạt hiệu quả.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 1450
  • Số lượt truy cập: 13336871
  • Số lượt truy cập tuần: 164766
  • Số lượt truy cập tháng: 1122667