Tăng cường công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh
19/04/2021 09:21:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Để công tác xuất khẩu lao động đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và đem lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao đời sống, thu nhập và giảm nghèo bền vững trong năm 2021 và những năm tiếp theo; đồng thời các cấp, các ngành của tỉnh có chính sách, giải pháp hỗ trợ cho người lao động nói chung và người lao động nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số nói riêng khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Internet

Trong những năm qua, công tác lao động việc làm và xuất khẩu lao động đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự nỗ lực, cố gắng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Chỉ tiêu giải quyết việc làm cho lao động đạt kế hoạch đề ra; trong đó, công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh đang được coi là một trong những giải pháp tạo việc làm có mức thu nhập cao góp phần giảm nghèo bền vững, thay đổi tư duy, trình độ sản xuất của người lao động, người nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, công tác xuất khẩu lao động trong thời gian qua chưa tạo được động lực mạnh mẽ thu hút người lao động tham gia, số người lao động đi xuất khẩu lao động còn hạn chế; tỉnh chưa có nhiều chính sách hỗ trợ cho người lao động nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động (chưa thực hiện hỗ trợ được chi phí ban đầu: Học nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng, ...); số lao động được tiếp cận chính sách vốn vay đi xuất khẩu lao động còn thấp dẫn đến chưa thúc đẩy được người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài nhất là người lao động nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số.

Nguyên nhân là do còn có cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo về công tác xuất khẩu lao động; công tác tuyên truyền, tư vấn đến người dân, người lao động còn hạn chế; công tác xuất khẩu lao động trong giai đoạn trước còn có có rủi ro và chưa thực sự hiệu quả làm ảnh hưởng đến tâm lý người lao động.

Để công tác xuất khẩu lao động đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và đem lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao đời sống, thu nhập và giảm nghèo bền vững trong năm 2021 và những năm tiếp theo; đồng thời các cấp, các ngành của tỉnh có chính sách, giải pháp hỗ trợ cho người lao động nói chung và người lao động nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số nói riêng khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính; chính sách vốn vay cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài đặc biệt đối với lao động nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số.

Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ chi phí ban đầu cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trước khi người lao động có hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp, với chủ sử dụng lao động. Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo công tác xuất khẩu lao động cấp tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ, đúng quy định. Khi tham gia thực hiện tuyển chọn lao động tại địa phương, các doanh nghiệp phải xuất trình Giấy phép và thông báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi tuyển dụng lao động. Trên cơ sở hồ sơ pháp lý, năng lực của các doanh nghiệp, lựa chọn giới thiệu những doanh nghiệp tuyển dụng lao động có uy tín; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ trong công tác tuyển dụng lao động ở địa phương, đặc biệt là chế độ báo cáo; kiên quyết không tiếp tục giới thiệu các đơn vị, doanh nghiệp không thực hiện nghiêm nghĩa vụ trong công tác tuyển dụng lao động; không thực hiện hỗ trợ người lao động hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định. Định kỳ, đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện hỗ trợ ban đầu cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn để thực hiện cho vay xuất khẩu lao động; cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu các thủ tục cho vay để hỗ trợ người lao động tham gia xuất khẩu lao động đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người dân tộc thiểu số; đặc biệt không được phát sinh thêm các thủ tục ngoài quy định. Chỉ đạo các ngân hàng khác trên địa bàn bố trí nguồn vốn cho vay xuất khẩu lao động đảm bảo các thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý các doanh nghiệp tuyển dụng lao động trên địa bàn. Kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện hoạt động xuất khẩu lao động không đúng quy định của pháp luật.

Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp hỗ trợ phòng, chống Covid - 19 khi người lao động đi làm việc ở nước ngoài và khi người lao động trở về nước.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền công tác xuất khẩu lao động; đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền bảo đảm người dân, người lao động nhận thức rõ và tham gia tuyển chọn.

Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ tình hình lao động của địa phương tham gia xuất khẩu lao động; các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động (các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động tại địa phương phải có văn bản chấp thuận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tuyển dụng lao động). Quan tâm thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động các cấp.

Tích cực hỗ trợ người lao động trong việc thực hiện các thủ tục vay vốn để đi xuất khẩu lao động, đặc biệt quan tâm bố trí và thực hiện chính sách hỗ trợ ban đầu cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính. Định kỳ, đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) về công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân hiểu về ý nghĩa, hiệu quả của việc đi xuất khẩu lao động, đồng thuận tham gia; giám sát quá trình triển khai thực hiện công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn.

PV

  • Số người online: 873
  • Số lượt truy cập: 7605235
  • Số lượt truy cập tuần: 112608
  • Số lượt truy cập tháng: 484450