Tích cực triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ
23/04/2021 15:17:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 22/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 về Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Cầu Tình Húc (TP Tuyên Quang) đang được chủ đầu tư đẩy nhanh giải ngân
vốn đầu tư công trong năm 2020. Ảnh: BTQ

Theo đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Về quan điểm chỉ đạo, điều hành: Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung xây dựng bộ máy cơ quan hành chính các cấp từ tỉnh đến cơ sở đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, đề cao trách nhiệm nêu gương và tinh thần gương mẫu của người đứng đầu. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả trong hành động.

Chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể về chủ thể chịu trách nhiệm và đảm bảo tính khả thi; đồng thời phải thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát đến kết quả cuối cùng. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới, sáng tạo và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền, tăng cường phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm; bảo đảm hiệu quả, thực chất, tránh phô trương, hình thức.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, không thỏa mãn, chủ quan, tự mãn với thành tích đã đạt được; kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển; quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một cách hiệu quả và không hình thức, trước hết là trong hệ thống hành chính nhà nước; kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tư tưởng chỉ đạo trong xử lý công việc là suy nghĩ phải kỹ lưỡng, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó. Đối với những vấn đề đột xuất, bất ngờ phải nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn và căn cứ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để có giải pháp phù hợp và xử lý công việc đạt hiệu quả cao nhất.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo các Nghị quyết, quy định của Đảng, Quốc hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ. Tích cực hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh bằng cơ chế, chính sách phù hợp; chủ động xử lý hiệu quả những vấn đề tồn đọng kéo dài.

Phát huy giá trị văn hóa và con người Tuyên Quang. Quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội và đời sống nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội và an toàn, an ninh cho nhân dân.

Văn bản của UBND tỉnh cũng chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới:

Về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung để đưa vào Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại văn bản số 238-CV/TU ngày 29/3/2021 và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 965/UBND-TH ngày 12/4/2021.

Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, Ngành Trung ương: Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về việc tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương ban hành; kiểm tra, rà soát, kiến nghị xử lý văn bản không còn phù hợp với hệ thống pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. Triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong đó tập trung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Việc xây dựng hoặc tham gia ý kiến về văn bản pháp luật phải bám sát yêu cầu phát triển và đổi mới của ngành, lĩnh vực quản lý; tránh để tình trạng không có ý kiến dẫn đến văn bản ban hành không khả thi hoặc phát sinh vướng mắc mới.

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: Tiếp tục thực hiện kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 ngày 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác bầu cử; triển khai thực hiện công tác bầu cử bảo đảm đúng luật định và đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp ở từng đơn vị bầu cử; rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri bảo đảm đầy đủ, đúng quy định, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của công dân về danh sách cử tri; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách người ứng cử; chuẩn bị đầy đủ tài liệu, phiếu bầu, trang thiết bị phục vụ công tác bầu cử.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử để cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm tham gia bầu cử; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về nhân sự và tổ chức bầu cử. Triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử; chủ động phương án phòng ngừa, đối phó với các hành vi gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hoạt động chống phá cuộc bầu cử.

Có phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thiên tai, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, hiệu quả để bảo đảm tổ chức ngày bầu cử thành công, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Về phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm phòng vắc-xin COVID-19: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm "phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”, tuyệt đối không chủ quan, lơ là và sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt yêu cầu đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở sản xuất, dịch vụ (cơ sở y tế, giáo dục, giao thông, thương mại, nhà máy, xí nghiệp, công sở...) thực hiện nghiêm biện pháp an toàn COVID-19; kiên quyết xử lý (kể cả dừng hoạt động) các cơ sở vi phạm. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các yêu cầu này tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm nhập cảnh trái phép. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chính về việc phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; tổ chức tiêm vắc xin an toàn tuyệt đối, dứt khoát không để tình trạng vắc xin không được tiêm kịp thời, phải hủy bỏ.

Về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 283/UBND-ĐTXD ngày 01/02/2021 về việc chỉ đạo thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng thời tạo ra năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổng kết, đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất giải pháp đồng bộ, khả thi, hiệu quả để khắc phục, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất; đồng thời bảo đảm mục tiêu, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật.

Về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, chịu trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỳ thi trên địa bàn bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng nhưng không gây căng thẳng và áp lực không cần thiết cho thí sinh, phụ huynh học sinh, phù hợp với tình hình dịch bệnh.

PV

  • Số người online: 890
  • Số lượt truy cập: 7605434
  • Số lượt truy cập tuần: 112807
  • Số lượt truy cập tháng: 484649