Thông tin kết quả hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
01/12/2021 16:54:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thông tin kết quả hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng tiêu chuẩn cơ sở (theo Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang):
STT Tên doanh nghiệp được hỗ trợ Địa chỉ Nội dung được hỗ trợ Số tiền được hỗ trợ (đồng) Cơ quan thực hiện hỗ trợ Quyết định số ngày, tháng, năm Ghi chú
1 Công ty TNHH một thành viên thương mại xây dựng Hải Quân Xóm 2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Hỗ trợ giá trị hợp đồng tư vấn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
 
6.000.000
 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang QĐ số 113/QĐ-SKHCN ngày 13/9/2021 Theo Điều 6 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang
2 Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Cường Thư
 
Tổ  13,  phường An Tường,  thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Hỗ trợ giá trị hợp đồng tư vấn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở
 
3.000.000
 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang QĐ số 114/QĐ-SKHCN ngày 13/9/2021 Theo Điều 6 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh Tuyên Quang
  • Số người online: 1758
  • Số lượt truy cập: 18813152
  • Số lượt truy cập tuần: 146843
  • Số lượt truy cập tháng: 800563