Tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm 2022)
06/06/2022 17:10:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh; động viên, cổ vũ doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… UBND tỉnh đã ban hành Đề án tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm 2022).

Theo đó, UBND tỉnh sẽ tổ chức xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”, “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV (năm 2022) cho doanh nhân, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, có thành tích xuất sắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang trong 03 năm (2020 - 2022).

Phạm vi và đối tượng áp dụng: Các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, có các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Doanh nhân giữ các chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ doanh nghiệp, Giám đốc Chi nhánh hạch toán độc lập, Giám đốc Hợp tác xã; Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã có đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn tham dự của doanh nghiệp,  gồm 11 tiêu chí sau:

 - Kết quả hoạt động doanh nghiệp có các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước;

- Doanh thu năm sau cao hơn năm trước;

 - Kim ngạch xuất khẩu (đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu) vượt kế hoạch hằng năm của doanh nghiệp;

 - Đạt lợi nhuận sau thuế hằng năm, năm sau cao hơn năm trước;

 - Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước;

 - Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về tài nguyên và môi trường;

- Tích cực giải quyết việc làm tại địa phương, thực hiện tốt chính sách đối với người lao động: Chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tích cực cải thiện điều kiện làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động;

 - Không vi phạm pháp luật về lao động, không xảy ra đình công, bãi công, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc cháy, nổ tại doanh nghiệp;

 - Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện tại địa phương;

 - Tích cực chăm lo phát triển tổ chức Đảng, Công đoàn, các tổ chức quần chúng trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

 - Trong 03 năm (2020 - 2022) có ít nhất 01 lần được tặng thưởng Bằng khen từ cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên.

Tiêu chuẩn tham dự của doanh nhân gồm 07 tiêu chí sau:

- Đã giữ chức vụ lãnh đạo doanh nghiệp liên tục từ 03 năm trở lên (tính đến thời điểm xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng);

- Đã lãnh đạo doanh nghiệp có kết quả hoạt động 03 năm liên tục đạt các tiêu chí theo tiêu chuẩn tham dự của doanh nghiệp (tính đến thời điểm xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng);

 - Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

 - Tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực quản trị doanh nghiệp. Quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động trong doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp;

- Thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật;

 - Tích cực đóng góp, ủng hộ, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và doanh nhân tại địa phương;

 - Trong 03 năm (2020 - 2022) doanh nhân hoặc doanh nghiệp có ít nhất 01 lần được tặng thưởng Bằng khen từ cấp Bộ, cấp tỉnh trở lên.

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu và giải thưởng:

 - Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Giám đốc các sở, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh gửi Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng.

- Báo cáo thành tích của doanh nhân, doanh nghiệp tham gia xét tặng, có xác nhận của UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh, nơi doanh nghiệp đóng trụ sở (theo mẫu M1 hoặc M2 ban hành kèm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của UBND tỉnh Tuyên Quang).

 - Xác nhận của cơ quan Thuế về kết quả thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp (năm 2019; năm 2020; năm 2021; 6 tháng đầu năm 2022).

- Hồ sơ (như trên) gửi về Ban Thi đua-Khen thưởng, Sở Nội vụ trước ngày 30/7/2022 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Số lượng tôn vinh: Xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2022 cho không quá 10 doanh nhân và không quá 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Dự kiến, Lễ trao tặng danh hiệu và giải thưởng sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2022), trước ngày 13/10/2022.

PV

  • Số người online: 1739
  • Số lượt truy cập: 55861129
Chung nhan Tin Nhiem Mang