Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”
09/08/2022 15:17:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh Tuyên Quang về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”; Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” (sau đây viết tắt là Cuộc thi), Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thể lệ Cuộc thi, như sau:

Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế”.

Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh.

Đối tượng dự thi: Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên, đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi).

Nội dung thi:

- Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII.

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 18/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị ̣định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung năm 2020); Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; (5) Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 - Công văn số 2544/UBND-NC ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Báo cáo số 317/BC-BTP ngày 31/12/2021 của Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang online.

Thời gian tổ chức Cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức làm 02 vòng thi, gồm vòng thi sơ khảo và vòng thi chung khảo, cụ thể:

- Vòng Sơ khảo: được tổ chức làm 02 đợt thi, trong đó:

(1) Đợt 1: Từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 30/8/2022.

(2) Đợt 2: Từ ngày 15/9/2022 đến hết ngày 30/9/2022.

- Vòng chung khảo: Được tổ chức từ ngày 15/10/2022 đến hết ngày 30/10/2022; tham gia vòng thi là 200 thí sinh (mỗi đợt thi của vòng thi sơ khảo lựa chọn 100 thí sinh có điểm số cao nhất).

Đăng ký dự thi:

- Người dự thi truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” tại đường link https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang online và một số Trang thông tin điện tử, fanpage của một số cơ quan đơn vị; cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi.

 - Bài dự thi sẽ bị coi là không hợp lệ nếu bị phát hiện có thông tin đăng ký dự thi không chính xác.

Cách thức thi:

 - Người dự thi truy cập để đăng ký dự thi theo hướng dẫn và thực hiện trả lời 01 mã Đề thi gồm 30 câu hỏi (29 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người tham gia trả lời đúng các câu hỏi) trong ngân hàng câu hỏi trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet trong thời gian tối đa 30 phút/01 lần thi (hệ thống phần mềm thi sẽ tự động ngắt thời gian làm bài thi khi hết 30 phút kể từ thời gian người dự thi bắt đầu làm bài thi).

- Mỗi người dự thi được dự thi tối đa 05 lượt thi

Cơ cấu giải thưởng:

Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận đạt giải và tiền thưởng cho người đạt giải các đợt/vòng thi, mức tiền thưởng cụ thể như sau:

Vòng sơ khảo: Mỗi đợt thi Ban Tổ chức Cuộc thi trao:

- 01 giải Nhất trị giá 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng);

- 02 giải Nhì mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng);

- 03 giải Ba mỗi giải trị giá 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng);

- 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

Vòng chung khảo:

- 01 giải Nhất trị giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng);

- 03 giải Nhì mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);

- 05 giải Ba mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng);

- 10 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng).

Thông tin liên hệ:

Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, cập nhật hoạt động của Cuộc thi Địa chỉ Website: https://pbgdpl.tuyenquang.gov.vn

Hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn đăng ký, cách thức tham gia:  Điện thoại 02073 818 153, 0915113779 (gặp đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp).

PV

  • Số người online: 1575
  • Số lượt truy cập: 55920773
Chung nhan Tin Nhiem Mang