Quy chế quản lý, cấp phát chứng chỉ giáo dục QPAN cho sinh viên cao đẳng
20/09/2022 15:56:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Từ ngày 15/10/2022, Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế quản lý, cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng sẽ chính thức có hiệu lực.

Mẫu chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên cao đẳng

Cụ thể, Chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh được quản lý thống nhất theo mẫu quy định tại Quy chế này. Mỗi Chứng chỉ có số hiệu riêng do các trường cao đẳng hoặc trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh quy định.

Sinh viên có kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật thì được cấp 01 bản chính Chứng chỉ. Không cấp Chứng chỉ cho sinh viên thuộc diện được miễn học, kiểm tra, thi kết thúc môn học giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật.

Trong quản lý, cấp phát Chứng chỉ bảo đảm công khai, minh bạch. Các hành vi gian lận trong quản lý, cấp phát, sử dụng Chứng chỉ thì tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Khi cấp Chứng chỉ cho sinh viên, trường cao đẳng và trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh phải lập Sổ cấp Chứng chỉ.

Sổ cấp Chứng chỉ được lập theo năm. Thông tin trong sổ được ghi theo thứ tự thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 hằng năm. Sổ có từ 2 trang trở lên phải được đánh số trang và đóng dấu giáp lai giữa các trang liền kề. Các nội dung ghi trên sổ phải bảo đảm chính xác, không được sửa chữa, tẩy xóa.

Nội dung cơ bản của Sổ cấp Chứng chỉ như sau:

1- Số thứ tự;

2- Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, ngành học của sinh viên được cấp Chứng chỉ, trường cao đẳng sinh viên học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (đối với trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh);

3- Xếp loại kết quả học tập, thời gian học môn học giáo dục quốc phòng và an ninh; số hiệu Chứng chỉ và các thông tin khác (nếu cần thiết).

Trường hợp Chứng chỉ in sai, viết sai (bao gồm cả trường hợp in sai, viết sai đã được ký đóng dấu nhưng chưa cấp cho sinh viên) hoặc Chứng chỉ bị hư hỏng hoặc chưa sử dụng do thay đổi mẫu phôi thì Hiệu trưởng trường cao đẳng, Giám đốc trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh phải lập hội đồng xử lý và có biên bản hủy bỏ. Biên bản hủy bỏ phải được lưu trữ vào hồ sơ để theo dõi, quản lý. Trường hợp Chứng chỉ bị mất, trường cao đẳng, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh có trách nhiệm lập biên bản và thông báo ngay với Cơ quan công an, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương nơi trường đặt trụ sở chính để xử lý kịp thời.

Trường hợp bản chính Chứng chỉ bị mất hoặc hư hỏng mà không sử dụng được, nếu sinh viên đã được cấp Chứng chỉ có yêu cầu thì được cấp lại Chứng chỉ. Trường hợp Chứng chỉ hư hỏng mà không sử dụng được, khi cấp lại, sinh viên phải nộp lại Chứng chỉ đã cấp. Chứng chỉ được cấp lại có ghi “Cấp lại” tại mặt sau và cột ghi chú của Sổ cấp Chứng chỉ có ghi “Cấp lại”. Chứng chỉ được cấp lại có giá trị như bản chính.

Trường hợp Chứng chỉ đã cấp nhưng phát hiện bị viết sai, in sai hoặc sinh viên được cấp Chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch theo quy định của pháp luật, nếu sinh viên đã được cấp Chứng chỉ có yêu cầu thì được cấp đổi Chứng chỉ. Khi cấp đổi, sinh viên được cấp phải nộp lại Chứng chỉ đã cấp. Chứng chỉ được cấp đổi có ghi “Cấp đổi” tại mặt sau và cột ghi chú của Sổ cấp Chứng chỉ có ghi “Cấp đổi”. Chứng chỉ được cấp đổi có giá trị như bản chính.

Chứng chỉ có thể bị xem xét thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau: Chứng chỉ do người không có thẩm quyền cấp;cho thuê, cho mượn hoặc cho người khác sử dụng Chứng chỉ; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ; chứng chỉ cấp cho sinh viên có kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh không đạt yêu cầu.

Hiệu trưởng trường cao đẳng, Giám đốc trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh có trách nhiệm ban hành quy định trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân và chế tài xử lý khi để xảy ra vi phạm trong quản lý việc in, bảo quản, bảo mật, sử dụng phôi Chứng chỉ, quản lý việc cấp phát Chứng chỉ tại cơ quan, tổ chức mình.

Tổ chức in ấn, bảo quản, bảo mật, sử dụng phôi Chứng chỉ tại cơ quan, tổ chức mình theo quy định của pháp luật và quy định của trường cao đẳng, trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh.

Tổ chức lập hồ sơ, sổ sách quản lý việc in, sử dụng phôi, cấp, thu hồi, hủy bỏ phôi Chứng chỉ; hồ sơ, sổ sách cấp phát, cấp lại, cấp đổi Chứng chỉ. Quản lý việc cấp phát Chứng chỉ; kiểm tra việc in, quản lý, sử dụng phôi Chứng chỉ, cấp phát Chứng chỉ. Đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ đối với việc in, quản lý phôi Chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

Quyết định cấp Chứng chỉ, cấp lại, cấp đổi Chứng chỉ; thu hồi Chứng chỉ theo quy định tại Quy chế này. Giải quyết khiếu nại trong việc cấp Chứng chỉ, cấp lại, cấp đổi, thu hồi Chứng chỉ theo quy định của Quy chế này và pháp luật về khiếu nại.

Hiệu trưởng trường cao đẳng, Giám đốc trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh chịu trách nhiệm cá nhân trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật về việc in, quản lý và cấp phát Chứng chỉ tại cơ quan, tổ chức mình. Báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) số lượng phôi Chứng chỉ đã in, sử dụng, số lượng Chứng chỉ đã cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi, hủy bỏ trong năm.

PV

  • Số người online: 631
  • Số lượt truy cập: 31224769
  • Số lượt truy cập tuần: 39442
  • Số lượt truy cập tháng: 93387