Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
26/04/2023 07:33:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 24/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt là Luật), gồm các nội dung cụ thể như sau:

Mục đích: Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) trong việc triển khai thi hành Luật trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong việc thi hành Luật.

Yêu cầu: Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phối hợp trong tổ chức triển khai thi hành Luật. Đảm bảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành được thực hiện đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai thi hành Luật.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

PV

  • Số người online: 1399
  • Số lượt truy cập: 47855532
  • Số lượt truy cập tuần: 50518
  • Số lượt truy cập tháng: 89722