Tổng cục Thuế ban hành quy trình hoàn thuế
05/06/2023 16:03:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Tổng cục Thuế đã có Quyết định 679/QĐ-TCT ban hành Quy trình hoàn thuế. Quy trình hoàn thuế quy định thống nhất về nội dung công việc, trình tự thực hiện, thời hạn thực hiện, cách thức thực hiện và phân công thực hiện đối với công chức thuế, bộ phận chức năng quản lý thuế thuộc cơ quan thuế các cấp trong việc tiếp nhận và giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế ban hành quy trình hoàn thuế. Ảnh minh họa

Theo đó, quy trình hoàn thuế bao gồm các nội dung sau: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế; phân loại hồ sơ hoàn thuế; giải quyết hồ sơ hoàn thuế; thẩm định hồ sơ hoàn thuế; quyết định hoàn thuế; ban hành lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước theo quy định về thực hiện chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; thu hồi hoàn thuế.

Đối với quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế bằng phương thức điện tử:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế

Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tự động kiểm tra hồ sơ do người nộp thuế kê khai trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử gửi đến trước khi tiếp nhận hồ sơ. Hồ sơ đề nghị hoàn thuế đủ điều kiện tiếp nhận bao gồm:

- Hồ sơ đề nghị hoàn phải thuộc một trong các loại hồ sơ hoàn thuế tương ứng với từng trường hợp hoàn thuế theo quy định.

-  Hồ sơ đề nghị hoàn phải lập đúng, đủ thành phần hồ sơ tương ứng với từng loại hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

-  Hồ sơ được người nộp thuế ký điện tử đúng quy định.

Bước 2: Trả Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ

Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế tự động tạo Thông báo về việc tiếp nhận/không tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi NNT chậm nhất không quá 15 phút kể từ thời điểm nhận được hồ sơ của người nộp thuế. Cụ thể:

- Trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế chưa đủ điều kiện tiếp nhận: Tự động tạo Thông báo về việc không tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cho người nộp thuế.

- Trường hợp hồ sơ đề nghị hoàn thuế đủ điều kiện tiếp nhận: Tự động tạo Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Bước 3: Phân công và chuyển hồ sơ đã tiếp nhận cho bộ phận phân loại hồ sơ hoàn thuế

Phân hệ QHS tự động cập nhật bộ phận phân loại hồ sơ hoàn thuế và chuyển hồ sơ đã nhận bằng phương thức điện tử vào Phân hệ hoàn thuế ngay sau khi ghi sổ nhận hồ sơ.

Đối với tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn của người nộp thuế gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp:

Bước1: Tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế

Bộ phận hành chính văn thư, bộ phận tiếp nhận trực tiếp thực hiện tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế theo hướng dẫn tại Quy trình một cửa, cụ thể:

- Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu chính chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục thì bộ phận tiếp nhận trực tiếp lập, ký Thông báo về việc hồ sơ không đúng thủ tục (mẫu số 03/TB-HT ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC), gửi cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc hoặc đầu giờ ngày làm việc tiếp theo.

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục hoặc không thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan thuế thì bộ phận tiếp nhận trực tiếp hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ hoặc đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục, bộ phận hành chính văn th/bộ phận tiếp nhận trực tiếp thực hiện:

+ Đăng ký văn bản “đến”, đóng dấu ngày nhận văn bản theo quy định.

+ Cập nhật toàn bộ thông tin hồ sơ hoàn thuế giấy, ghi sổ nhận hồ sơ trên phân hệ QHS.

+ Lập, in, ký Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn (mẫu số 01/TB-HT ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC) trên phân hệ QHS và trả cho người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế hoặc gửi đến địa chỉ theo đăng ký của người nộp thuế .

Bước 2. Phân công và chuyển hồ sơ đã tiếp nhận cho bộ phận phân loại hồ sơ hoàn thuế

- Bộ phận hành chính văn thư, bộ phận tiếp nhận trực tiếp sau khi tiếp nhận hồ sơ thực hiện cập nhật bộ phận phân loại hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Danh mục 3 Phụ lục số II  ban hành kèm theo Quy trình này tại Phân hệ QHS.

- Phân hệ QHS tự động chuyển hồ sơ đến bộ phận phân loại hồ sơ hoàn thuế trên Phân hệ hoàn thuế ngay sau khi ghi sổ nhận hồ sơ.

- Hồ sơ tiếp nhận bản giấy được chuyển đến bộ phận được phân công phân loại hồ sơ hoàn thuế ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo.

PV

  • Số người online: 686
  • Số lượt truy cập: 50612431
  • Số lượt truy cập tuần: 133773
  • Số lượt truy cập tháng: 255246