Thông báo Về việc tổ chức kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026
02/12/2023 16:21:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang quyết định tổ chức kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông tin chi tiết tại đây

  • Số người online: 1382
  • Số lượt truy cập: 55919669
Chung nhan Tin Nhiem Mang