Tuyên Quang đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
30/08/2019 11:23:17 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp đã quan tâm chỉ đạo, lực lượng Công an làm nòng cốt, từ đó đã tạo nên một sự phát triển mới trong thúc đẩy phong trào, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


Cảnh sát khu vực Công an phường Tân Quang, thành phố
 Tuyên Quang nắm tình hình và tuyên truyền pháp luật đến từng hộ gia đình.

Là một tỉnh miền núi nằm ở vùng đông bắc của Tổ quốc, Tuyên Quang có diện tích gần 6.000km2, dân số trên 74 vạn người gồm 22 dân tộc anh em cùng trung sống. Dưới sự  lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh bộ mặt của Tuyên Quang đang từng ngày, từng giờ đổi khác. Cộng đồng các dân tộc ở Tuyên Quang luôn một lòng theo Đảng, Chính phủ, đoàn kết xây dựng quê hương đất nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định đã tạo đà cho phát triển kinh tế, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được  nâng lên. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng, phát triển và nhân rộng. Người dân luôn hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tự giác thực hiện nghiêm túc. Tình hình tội phạm giảm, tệ nạn xã hội được kiềm chế, không có điểm nóng về an ninh trật tự, không có tội phạm hoạt động có tổ chức. Tuy nhiên trong hoàn cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp đã có tác động nhất định đối với tình hình trong tỉnh. Các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, tuyên truyền, lừa bịp, lôi kéo quần chúng, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó làm cho tình hình luôn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Trước tình hình như vậy Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chính chính trị xã hội đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đây là điểm đột phá, làm chỗ dựa vững chắc cho các hoạt động của cả hệ thống chính trị trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công an tỉnh phối hợp với các ban, ngành, tồ chức chính trị xã hội, phát động quần chúng nhân dân đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông. Công tác tuyên truyền, vận động phải được Công an tiến hành thường xuyên, liên tục. Cấp ủy, chính quyền các phường, xã phải thực sự vào cuộc, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Tổ chức cho các hộ gia đình học tập pháp luật, ký cam kết phòng chống tội phạm, xây dựng phường, xã an toàn về an ninh trật tự.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động quần chúng  là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo cấp uỷ, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó mũi nhọn là lực lượng làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong lực lượng Công an toàn tỉnh nhận thức rõ sự nghiệp cách mạng của Đảng là của dân, do dân và vì dân, vì vậy mỗi cán bộ, chiến sỹ phải gắn bó máu thịt với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc. Một trong những nhân tố đem lại thành công cho lực lượng Công an Tuyên Quang đó là làm tốt công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân, dựa vào nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ. Lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở là Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng, toàn lực lượng Công an Tuyên Quang đã dấy lên phong trào thi đua "Dân vận khéo", Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tập trung triển khai các kế hoạch, phương án, biện pháp công tác, nắm vững tình hình, giữ vững an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá tư tưởng; vạch trần âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ đoàn kết dân tộc, lôi kéo, kích động, lừa bịp quần chúng. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp về phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, duy trì 41 mô hình tự quản về an ninh trật tự như: Mô hình "3 quản, 3 tích cực về an ninh trật tự" của xã Bình Yên, huyện Sơn Dương; Mô hình "3 quản, 2 tích cực" của xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn; Mô hình tự quản về an ninh trật tự, mô hình "5 không" của Thành phố Tuyên Quang; Mô hình "Cổng trường trật tự an toàn giao thông" của Tỉnh đoàn thanh niên; Câu lạc bộ "Đội thanh niên xung kích an ninh"... góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Riêng năm 2018 và 8 tháng đầu năm 2019, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tổ chức 2.125 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 472.139 lượt người tham gia; phát trên 9.000 phiếu tố giác tội phạm; tổ chức cho hàng chục ngàn hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật.         

Đóng vai trò quan trọng trong tập hợp lực lượng, tập hợp quần chúng trong đại đoàn kết các dân tộc, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng Chương trình hành động cụ thể để thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, "Chung sức xây dựng nông thôn mới". Vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư. Lực lượng Công an các cấp đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình xã, phường đảm bảo vệ an ninh trật tự, thôn, xóm, tổ nhân dân không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Vận động quần chúng nhân dân không tin, không nghe theo lời kẻ xấu, cảnh giác trước những âm mưu thâm độc của  các thế lực thù địch, củng cố mối đoàn kết dân tộc. Thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm lý, tâm tư tình cảm của nhân dân để công tác tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả cao.

Cùng với các cấp chính quyền, các  ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể như Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân... cũng tích cực tham gia xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong toàn thể hội viên. Các phong trào như: “Hãy nói lời không với ma túy”; “ Không có chồng con mắc các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật”; “Truyền thông cộng đồng phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em”; “Gia đình không có người thân vi phạm pháp luật”; “Hòm thư tố giác tội phạm”; “Truy tìm địa chỉ đen”; “Tuổi trẻ học đường bài trừ tệ nạn ma túy”...

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh, quần chúng nhân dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật đã tạo nền tảng vững chắc cho thế trận an ninh nhân dân kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân. Tội phạm không có khả năng phát sinh, phát triển. Lực lượng Công an các cấp dựa vào thế trận lòng dân mà đẩy mạnh công tác tấn công truy quét tội phạm. Mọi hoạt động của tội phạm, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều không thoát khỏi tai mắt của nhân dân. Trong 5 năm gần đây quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Công an hàng ngàn tin về tình hình an ninh trật tự và cùng Công an truy đuổi, bắt giữ tội phạm. Mỗi khu dân cư, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống tội phạm. Với những kết quả và thành tích đạt được đã có hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân được Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
Trần Thái
Công an tỉnh
 
  • Số người online: 892
  • Số lượt truy cập: 7605058
  • Số lượt truy cập tuần: 112431
  • Số lượt truy cập tháng: 484273