Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải
27/08/2019 15:21:45 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND Công bố Danh mục 9 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải.


Cán bộ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ của khách hàng. Ảnh: Phúc Châu

Theo đó, danh mục 9 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải gồm: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển xe máy chuyên dùng có thời hạn; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng; Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất; Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố; Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương khác chuyển đến; Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

Đồng thời, bãi bỏ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các Quyết định sau: Khoản 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, mục I (Lĩnh vực đường bộ); Khoản 60, 61, 62, mục II (Lĩnh vực đường thủy nội địa), phần A, phụ lục I; và phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải. Khoản 39, 40, 42, mục II (Lĩnh vực đường thủy nội địa), phần A (Thủ tục hành chính cấp tỉnh), phụ lục I, danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số1357/QĐ-UBND ngày 23/11/2017. Khoản 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, mục I (Lĩnh vực đường bộ), phần A (Thủtục hành chính cấp tỉnh), danh mục thủtục hành chính thực hiện tiếp  nhận  và  trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải, ban hành kèm theo Quyết định số1613/QĐ-UBND ngày 28/12/2018.

UBND tỉnh Giao Sở Giao thông vận tải sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh, triển khai thực hiện ngay các nội dung sau: Công khai trên Trang thông tin điện tử và tại trụ sở làm việc của Sở theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phối hợp với SởThông tin và Truyền thông thực hiện hiện đăng tải đầy đủ các Quyết định công bố của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nêu trên và Danh  mục,  nội  dung cụ thể của 9 thủ tục  hành  chính nêu  tại khoản  1, Điều  1 Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ: www.tuyenquang.gov.vn.
PV
 
  • Số người online: 483
  • Số lượt truy cập: 7604385
  • Số lượt truy cập tuần: 111758
  • Số lượt truy cập tháng: 483600