Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở
19/08/2019 10:41:33 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh. Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh; lựa chọn thực hiện chỉ đạo điểm tại 21đơn vị cấp xã thuộc 07 huyện, thành phố.


Các thành viên trong tổ hòa giải viên thôn 8 xã Trung Môn (Yên Sơn) trong
 một buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. Ảnh: Thanh Phúc

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019  - 2022” trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội và Nhà nước. 

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể:

Giai đoạn 1 (từ năm 2019 đến hết năm 2020): Đăng tải toàn bộ các tài liệu tập huấn, bồi dưỡng cho tập huấn viên, hòa giải viên ở cơ sở, các ấn phẩm về hòa giải ở cơ sở trên mạng internet nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Ít nhất 95%tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở. Từ 80% - 90% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ Tư pháp ban hành. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn thực hiện chỉ đạo điểm của tỉnh, của Trung ương (nếu có), tỷ lệ này là 100%. Kết thúc năm 2020, 100% đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu để hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở.

Giai đoạn 2 (từ năm 2021 đến hết năm 2022): 100% hòa giải viên ở cơ sở mới được bầu, bổ sung, kiện toàn hàng năm được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành. Ít nhất 90% hòa giải viên ở cơ sở được tiếp cận và sử dụng Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp để tự nâng cao năng lực, nghiệp vụ hòa giải. Từ 90% - 100% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành. Hoàn thành việc thực hiện các hoạt động chỉ đạo điểm, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với các nhiệm vụ và giải pháp: Biên soạn tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, cung cấp cho UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tổ hòa giải để bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; Xây dựng đội ngũ tập huấn viên có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; Thực hiện chỉ đạo điểm; Xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; Tổ chức hội nghị (diễn đàn) giao lưu, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, trao đổi, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh trong công tác  hòa giải ở cơ sở; Huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở.

UBDN tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện Đề án và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện theo từng năm; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin truyền thông triển khai tuyên truyền sâu, rộng về Đề án, các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở và tình hình, kết quả hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội, khuyến khích sử dụng hòa giải để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật trong cộng đồng.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng kết việc thực hiện Đề án; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án; tăng cường vận động, thuyết phục thành viên, hội viên và nhân dân giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thông qua hòa giải ở cơ sở

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; tổ chức đào tạo đội ngũ tập huấn viên, bồi dưỡng cho hòa giải viên ở cơ sở, hỗ trợ cung cấp tài liệu; tổ chức xây dựng mô hình huy động luật gia, luật sư, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký tòa án, kiểm sát viên hỗ trợ nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở.

UBND các huyện, thành phố xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án và Kế hoạch này; bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án.
PV
 
  • Số người online: 1171
  • Số lượt truy cập: 9067682
  • Số lượt truy cập tuần: 84884
  • Số lượt truy cập tháng: 825344