Ban hành Quy định đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang
16/08/2019 08:48:41 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 297/QĐ-UBND quy định đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang.
Quy định gồm 03 chương, 14 điều quy định việc đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và 03 Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Theo đó, việc đánh giá mức độ xây dựng CQĐT của các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tính khách quan, phản ánh được thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị tại thời điểm đánh giá; Cho phép các cơ quan, đơn vị có thể tự đối chiếu, xác nhận kết quả đánh giá thông qua việc công khai phương pháp, cách tính điểm đối với các nội dung đánh giá. Việc đánh giá mức độ xây dựng CQĐT của các cơ quan, đơn vị sẽ được tổ chức định kỳ vào quý I hàng năm và được thực hiện trình tự qua 05 bước đánh giá, xếp hạng trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố kết quả.
 


Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang họp triển khai nhiệm vụ năm 2019.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức việc đánh giá mức độ xây dựng CQĐT của các cơ quan, đơn vị định kỳ hàng năm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện theo Quy định này; Xây dựng, điều chỉnh các tiêu chí và phương pháp đánh giá về mức độ xây dựng CQĐT của từng năm sao cho tương thích với với sự phát triển của công nghệ, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo hiệu quả công tác quản lý điều hành của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;  các huyện, thành phố, bao gồm các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thu thập và cung cấp số liệu đầy đủ chính xác, kịp thời báo cáo theo mẫu quy định và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp. Đồng thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn khảo sát làm việc trong quá trình xác minh, thẩm định số liệu do cơ quan, đơn vị cung cấp.

Đánh giá và công bố mức độ xây dựng CQĐT của các cơ quan, đơn vị là cơ sở để đánh giá hiện trạng, mức độ quan tâm của lãnh đạo cơ quan, đơn vị đến việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính của tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời giúp UBND tỉnh, lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và điều hành; là cơ sở để UBND tỉnh hoạch định các chính sách, giải pháp phát triển CNTT đồng bộ, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thông tin, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng CNTT xây dựng CQĐT các cấp; Xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT, góp phần xây dựng phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh Tuyên Quang.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 13/8/2019. 
Quang Khôi
  • Số người online: 257
  • Số lượt truy cập: 1749636
  • Số lượt truy cập tuần: 29576
  • Số lượt truy cập tháng: 46546