Quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả
10/07/2019 15:33:53 Xem cỡ chữ: A+ A-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BVHTTDL quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan.


Ảnh minh họa.

Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức giám định tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan.

Cụ thể, người giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định kèm theo đối tượng giám định và tài liệu, mẫu vật có liên quan để thực hiện giám định. Trường hợp không đủ điều kiện giám định thì từ chối theo quy định của pháp luật về giám định thì từ chối theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

Việc giao nhận hồ sơ, tài liệu, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật. Người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp tiến hành nghiên cứu hồ sơ trưng cầu, yêu cầu và các quy định cụ thể của pháp luật về sở hữu trí tuệ để chuẩn bị thực hiện giám định tư pháp. Trường hợp cần làm rõ thêm về nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định thì đề nghị người trưng cầu, yêu cầu cung cấp thêm thông tin, tài liệu có liên quan.

Người giám định tư pháp có thể tự mình tiến hành lấy mẫu giám định hoặc đề nghị người trưng cầu, yêu cầu giám định cung cấp mẫu giám định. Việc lấy mẫu giám định phải được lập thành biên bản và được lưu trong hồ sơ giám định.

Người giám định tư pháp xem xét đối tượng giám định và sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật trên cơ sở hồ sơ trưng cầu, yêu cầu giám định. Việc xem xét giám định bao gồm một hoặc các nội dung sau đây: Nội dung, giới hạn quyền tác giả, quyền liên quan; các điều kiện để bị coi là yếu tố xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; có hay không sự trùng, tương đương, tương tự, gây nhầm lẫn, khó phân biệt hoặc sao chép giữa đối tượng được xem xét và đối tượng được bảo hộ và các nội dung khác có liên quan về quyền tác giả, quyền liên quan.
 
Khi việc thực hiện giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan hoàn thành, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp có trách nhiệm bàn giao kết luận giám định cho người trưng cầu, yêu cầu giám định.
 
Việc bảo quản, lưu giữ hồ sơ giám định tư pháp thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo quy định tại Thông tư.
 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2019.
PV
  • Số người online: 965
  • Số lượt truy cập: 4350658
  • Số lượt truy cập tuần: 98189
  • Số lượt truy cập tháng: 460071