Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
23/05/2019 14:26:30 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 58 /KH-UBND triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.


Ảnh minh họa.

Kế hoạch triển khai khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học nhằm phổ biến, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ nội dung của Luật giúp các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học và toàn thể nhân dân nắm bắt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện Luật hiệu quả, đồng bộ, thống nhất, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ quản lý, nhà giáo, người học và nhân dân về tầm quan trọng của những nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Luật.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu trong quý II/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực ngành theo dõi, quản lý có liên quan đến Luật tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác giáo dục đại học, để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật mới ban hành.

Phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật, biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật. Phối hợp với Trường Đại học Tân Trào và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, triển khai Luật cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên của Trường Đại học Tân Trào và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật tới đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân dân; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền Luật đảm bảo phù hợp, thiết thực đối với từng đối tượng được tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan có trang thông tin điện tử, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Trường Đại học Tân Trào tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, người lao động của trường bằng hình thức phù hợp; tuyên truyền, phổ biến cho sinh viên những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật, đặc biệt là những nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người học.
PV
 
  • Số người online: 1355
  • Số lượt truy cập: 13456634
  • Số lượt truy cập tuần: 284488
  • Số lượt truy cập tháng: 1242349