Triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh
12/04/2019 21:44:13 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 46 /KH-UBND triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh.


Ảnh minh họa.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trong triển khai thi hành Luật An ninh mạng đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Huy động sự tham gia có trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai Luật An ninh mạng trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với các nội dung: tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật An ninh mạng; Tham gia xây dựng văn bản thi hành Luật An ninh mạng; Tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Có trách nhiệm chủ trì tham mưu tổ chức các hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật An ninh mạng, các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an toàn tỉnh, cán bộ, công chức doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn với quy mô, phạm vi phù hợp. Chủ trì tổ chức tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng theo chỉ đạo hoặc yêu cầu của Bộ Công an.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biến của cán bộ, nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và chủ quản hệ thống thông tin quan trọng. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, phối hợp với Công an tỉnh đăng tải, tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, nhất là những nội dung được dư luận quan tâm; đồng thời có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành, phản bác các quan điểm có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng. Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật An ninh mạng, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và quần chúng nhân dân trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự động thuận nhất trí cao trong quá trình thực hiện.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật An ninh mạng để tham mưu UBND tỉnh đề xuất Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo đúng quy định hiện hành.

Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho cán bộ lãnh đạo, lực lượng  bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc phạm  vi quản lý.
PV
 
 
  • Số người online: 723
  • Số lượt truy cập: 14873042
  • Số lượt truy cập tuần: 153323
  • Số lượt truy cập tháng: 1204542