Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
10/04/2019 17:12:20 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND triển khai thi hành Luật Đặc xa năm 2018.


Ảnh minh họa.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018 nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trong triển khai thi hành Luật Đặc xá đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trong việc tổ chức hoạt động triển khai thi hành Luật.

Theo đó, kế hoạch được thực hiện với các nội dung: Rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đặc xá; Tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hưỡng dẫn thi hành.

UBND tỉnh yêu cầu, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đặc xá trên địa bàn tỉnh để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật Đặc xá.

Về nội dung tuyên truyền phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, sẽ thực hiện tiếp nhận, cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành bằng hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể, đảm bảo công tác tuyên truyền hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về đặc xá của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhất là các lực lượng được giao nhiệm vụ và phối hợp thực hiện công tác đặc xá.

Trong năm 2019, 2020, Công an tỉnh tiếp nhận tài liệu từ Bộ Công an; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cấp phát, phổ biến Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành tới cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, công chức và nhân dân, bảo đảm việc thực hiện Luật được thống nhất.

Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải các tin, bài tuyên truyền về Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành, gắn với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn quản lý, nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức triển khai nghiêm Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành tới cán bộ, công chức trong ngành, nhất là đối với cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác đặc xá. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành đến hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị còn lại chủ động lựa chọn hình thức và nội dung tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị mình.
PV
 
 
 
 
 
  • Số người online: 792
  • Số lượt truy cập: 14872792
  • Số lượt truy cập tuần: 153073
  • Số lượt truy cập tháng: 1204292