• Bác Hồ với Đại hội II của Đảng (30/11/2020)

  Hai mốt năm sau kể từ ngày thành lập Đảng và 5 năm sau từ khi tổ chức Đại hội lần thứ nhất của Đảng (tháng 3/1935) tại Ma Cao (Trung Quốc), trước điều kiện lịch sử đặt ra cho Đảng yêu cầu cần phải bổ sung, hoàn thiện đường lối cách mạng Việt Nam, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng lợi hoàn toàn, Trung ương Đảng, Bác Hồ quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng...

  Xem chi tiết »

 • Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh qua các kỳ đại hội (28/11/2020)

  Kể từ ngày thành lập (3/2/1930) đến nay, Đảng ta đã tiến hành 12 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng...

  Xem chi tiết »

 • Yên Sơn chú trọng kiểm tra giám sát ngay từ đầu nhiệm kỳ (25/11/2020)

  Chọn những lĩnh vực, vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhất là chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, không có vùng cấm, đó là những điểm nhấn trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Yên Sơn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây cũng là bài học kinh nghiệm quan trọng để huyện triển khai nhiệm vụ kiểm tra giám sát ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ mới và cho những năm tiếp theo.

  Xem chi tiết »

 • Nâng cao chất lượng đảng viên mới góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng (25/11/2020)

  Công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng nói riêng, xây dựng đảng nói chung nhằm không ngừng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Có thể nói đây là vấn đề sống còn của mỗi tổ chức đảng ở mọi giai đoạn cách mạng. Chính vì vậy việc đặt ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới hằng năm của các tổ chức đảng cơ sở, là hết sức quan trọng, để từ đó tập thể cấp ủy và mỗi đảng viên tích cực, chủ động chỉ đạo, phối hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương, đơn vị trong phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới để tăng cường sinh lực cho Đảng.

  Xem chi tiết »

 • Công tác tuyên truyền, khánh tiết góp phần vào thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (21/11/2020)

  Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt trong năm 2020. Xác định rõ điều đó, ngay từ đầu năm 2020 Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền, khánh tiết một cách chi tiết với nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

  Xem chi tiết »

 • Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp (20/11/2020)

  Ngày 19-11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo.

  Xem chi tiết »

 • Số người online: 496
 • Số lượt truy cập: 3321250
 • Số lượt truy cập tuần: 9367
 • Số lượt truy cập tháng: 432666