• Tích cực chuẩn bị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (07/04/2021)

  Để đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được và những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 09/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU, sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

  Xem chi tiết »

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào phát triển nông nghiệp (08/03/2021)

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp là một bộ phận quan trọng trong kho tàng di sản tư tưởng của Người. Nhờ có tư tưởng đó mà Đảng và Nhà nước ta mới đề ra được các chủ trương, chính sách nông nghiệp đúng đắn, giúp kinh tế nông nghiệp nước ta ngày càng ổn định và phát triển. Từ đó, tạo ra cơ sở để phát triển các ngành kinh tế khác, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nước nhà.

  Xem chi tiết »

 • Đồng chí Trương Thị Mai dự lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" (21/02/2021)

  Phát biểu tại lễ phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, bảo vệ môi trường sinh thái có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững đất nước, cũng đã được nhấn mạnh trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Xem chi tiết »

 • Một số ý nghĩa qua tìm hiểu tư tưởng của Hồ Chí Minh về Đảng và công tác xây dựng Đảng (13/01/2021)

  Hiện nay, khi công cuộc đổi mới ngày càng đi vào chiều sâu, khi mà những tư tưởng tưởng khác với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh xuất hiện ngày càng nhiều nhằm tấn công vào hệ tư tưởng của Đảng, khi mà các thế lực thù địch đang hàng ngày, hàng giờ thông qua nhiều công cụ khác nhau nhằm chống phá Đảng, chống phá sự nghiệp đổi mới đất nước, thì vấn đề xây dựng Đảng càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

  Xem chi tiết »

 • Hiện thực hóa “khát vọng Việt Nam” theo tư tưởng Hồ Chí Minh (05/01/2021)

  Là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời mình để thực hiện khát vọng giải phóng dân tộc, xây dựng một đất nước giàu mạnh, phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Khát vọng của Người cũng chính là khát vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam. Đi theo ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên nhiều kỳ tích, đất nước ngày càng đổi mới, giàu mạnh, văn minh. Trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, một lần nữa khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khát vọng Việt Nam được đề cập đến như một tuyên bố chính trị có sức thu hút mãnh liệt.

  Xem chi tiết »

 • Tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, quảng bá về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (02/12/2020)

  Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 12/09/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/07/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 67-CV/BTGTU nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2020-2022.

  Xem chi tiết »

 • Số người online: 450
 • Số lượt truy cập: 6740181
 • Số lượt truy cập tuần: 195794
 • Số lượt truy cập tháng: 475779