Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2019 tại huyện Lâm Bình
23/09/2019 15:46:36 Xem cỡ chữ: A+ A-
Trong hai ngày 19 và 20/9, Tổ kiểm tra số 03 thuộc Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Tuyên Quang do ông Vũ Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, tổ trưởng Tổ kiểm tra số 3 đã tiến hành kiểm tra tại huyện Lâm Bình.
Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 8/8/2019 của UBND tỉnh về Kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động; công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm; bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng chính quyền cơ sở; công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019. Tổ kiểm tra số 03 đã tiến hành kiểm tra tại UBND huyện Lâm Bình và 02 đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện là UBND xã Bình An, UBND xã Lăng Can.
 


Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình
phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra.

 
Trong hai ngày làm việc tại huyện Lâm Bình, Tổ kiểm tra số 3 đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Thực trạng tổ chức các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc trước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW; Công tác quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Công tác xây dựng, ban hành văn bản triển khai thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/7/2018, Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW; Kết quả thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo lộ trình Kế hoạch số 67/KH-UBND, Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập; Số lượng đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị tự đảm bảo 1 phần chi thường xuyên và đơn vị do Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên; Tình hình quản lý, sử dụng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động; Việc chỉ đạo xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ; Việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Về cải cách thể chế; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính; Công tác chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện việc bố trí, sắp xếp và phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã; Kết quả bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã;...

Với mục đích kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động; công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm; bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác xây dựng chính quyền cơ sở; công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND huyện Lâm Bình. Qua đó, Đoàn kiểm tra sẽ kịp thời phát hiện những sai sót, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện; kiến nghị các biện pháp xử lý, khắc phục những sai sót, tồn tại, hạn chế để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác nội vụ tại huyện Lâm Bình trong thời gian tới.
Hoàng Nam
  • Số người online: 358
  • Số lượt truy cập: 7604211
  • Số lượt truy cập tuần: 111584
  • Số lượt truy cập tháng: 483426