Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh
04/10/2019 12:00:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Mô phỏng Lễ cấp sắc của dân tộc Dao quần trắng, xã Chân Sơn, Yên Sơn.  Ảnh: Quang Hòa

Triển khai thực hiện Đề án hỗtrợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường  lối  của Đảng,  chính  sách,  pháp  luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Góp phần nâng cao nhận thức về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, về tín ngưỡng, tôn giáo; giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội. Đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân. Góp phần đưa thông tin, hình ảnh vềViệt Nam và dân tộc Việt Nam nói chung, tỉnh Tuyên Quang và các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh nói riêng đến cộng đồng thế giới.

Theo đó, đề án được thực hiện với 3 nội dung, trong đó, tập trung bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Xây  dựng  chủ đề,  biên  soạn  tài  liệu  phục  vụ hoạt động  thông  tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam; các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

UBND tỉnh yêu cầu, giai đoạn 2019 - 2021, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg  ngày  21/02/2019  của  Thủ tướng  Chính  phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án theo các nhiệm vụ được giao trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện công tác sản xuất, quảng bá sản phẩm thông tin, tuyên truyền phù hợp với tập quán văn hóa, ngôn ngữ, khả năng tiếp cận và nhu cầu của đối tượng thụ hưởng tại địa phương. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Đề án. Báo  cáo Bộ Thông  tin  và  Truyền thông,  các cấp  có thẩm  quyền  khi có đề nghị lựa  chọn các cơ quan báo chí, nhà xuất  bản đủ điều  kiện để thực  hiện các  sản  phẩm  báo  chí,  xuất  bản  phẩm  thuộc  nhiệm  vụ của Đề án  theo  các  hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp. Tổ chức lưu trữ, quảng bá các sản phẩm của Đề án. Chỉ đạo khai thác các sản phẩm thông tin, tuyên truyền thuộc Đề án theo quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ chủ trì,  phối  hợp  với các đơn vị liên  quan  tổ chức bồi dưỡng, tập  huấn kiến  thức,  kỹ năng, nghiệp  vụ thông  tin,  tuyên  truyền  về dân  tộc,  tôn  giáo thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kếhoạch này. Phối  hợp  với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực  hiện  kế hoạch thông tin, tuyên truyền về dân tộc thiểu số; thẩm định các chủ đề, nội dung sản phẩm  thông  tin,  tuyên  truyền  về dân  tộc  thiểu số theo đề nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Dân tộc tỉnh chủ trì,  phối  hợp  với  các cơ quan, đơn vị liên  quan  tổ chức  xây  dựng chương trình, tài liệu  bồi dưỡng  kiến  thức,  kỹ năng, nghiệp  vụ thông  tin,  tuyên truyền  về dân  tộc  thiểu  số theo  chức năng, nhiệm  vụ được  giao;  xây  dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền về dân tộc thiểu số; thẩm định các chủ đề, nội dung sản phẩm  thông  tin,  tuyên  truyền  về dân  tộc  thiểu số theo đề nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Hướng dẫn các địa phương vùng dân tộc thiểu số tham gia, phối hợp thực hiện Đề án.

UBND các huyện, thành phố căn cứ Kếhoạch của UBND tỉnh và chức năng nhiệm vụ được giao, UBND các huyện, thành phố xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, xây dựng nội dung cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở thực hiện công tác thông tin tuyên truyền thực hiện “Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Định hướng tuyên truyền trong đội ngũ báo cáo viên các cấp về các chủ trương của Đảng,  chính  sách,  pháp  luật  của Nhà nước  về công  tác  dân  tộc,  tín ngưỡng, tôn giáo. Biên  soạn  nội  dung  tuyên  truyền  trên  Bản  tin  Thông  báo  nội  bộ về các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Ủy  ban  Mặt  trận  Tổ quốc  Việt  Nam  tỉnh  và  các  tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tham gia thực hiện Đề án thông qua việc xây dựng, đề xuất kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

PV

 

  • Số người online: 882
  • Số lượt truy cập: 7605409
  • Số lượt truy cập tuần: 112782
  • Số lượt truy cập tháng: 484624