Thực hiện số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh
09/10/2019 15:39:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND thực hiện số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Phạm Yến

Kế hoạch thực hiện số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh nhằm chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu điện tử theo hướng hình thành Hệ thống thông tin hộ tịch với cấu trúc chuẩn tại các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Qua đó, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký và quản lý hộ tịch. Thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch thống nhất,đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh; đảm bảo việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tincơ bản của cá nhân với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan; đảm bảo tối đa lợi ích của người dân, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc số hóa sổ hộ tịch được thực hiện theo 05 giai đoạn, cụ thể:

Giai đoạn 1: Số hóa các sổ hộ tịch đã được đăng ký theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành (dữ liệu đăng ký hộ tịch từ ngày 01/01/2016 đến ngày chính thức thực hiện Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịchcủa Bộ Tư pháp).

Giai đoạn 2: Số hóa các sổ hộ tịch được đăng ký theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (dữ liệu đăng ký hộ tịch từ năm 2006 đến hết năm 2015).

Giai đoạn 3: Số hóa các sổ hộ tịch được đăng ký theo quy định của Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998 của Chính phủ về đăng ký hộ tịch (dữ liệu đăng ký hộ tịch từ năm 1999 đến năm 2006).

Giai đoạn 4: Số hóa các sổ hộ tịch đã được đăng ký từ năm 1976 đến năm 1999.

Giai đoạn 5: Số hóa các sổ hộ tịch đã được đăng ký từ năm 1975 trở về trước.

Kế hoạch được thực hiện với các nội dung: Khảo sát, thu thập, thống kêsố liệu hộ tịch (dữ liệu trên sổ giấy)và phân loại các sổ đăng ký hộ tịchcần số hóa đang được lưu trữ tại các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh; Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ số hóa dữ liệu hộ tịch; ký kết hợp đồng dịch vụ số hóa sổ hộ tịch; Số hóa sổ hộ tịch.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, thu thập, thống kê số liệu hộ tịch và phân loại sổ đăng ký hộ tịch cần số hóa đang được lưu trữ tại cơ quan đăng ký hộ tịch ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Tổng hợp số liệu hộ tịch và số lượng sổ đăng ký hộ tịch cần số hóa đang được lưu trữ tại các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu điện tử và xử lý dữ liệu sau khi số hóa. Kiểm tra, phê duyệt,  quản lý và chính thức đưa dữ liệu vào Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch để xây dựng, tạo lập dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Đồng thời, phối hợp với Cục công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp tạo tài khoản để xử lý dữ liệu sau khi số hóa; khóa tài khoản sau khi hoàn thành việc xử lý dữ liệu. Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch; ký hợp đồng thuê đơn vị cung cấp dịch vụ số hóa dữ liệu hộ tịch theo quy định.

UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện việc rà soát, thu thập số liệu hộ tịch, phân loại các sổ đăng ký hộ tịch cần số hóa đang được lưu trữ tại địa phương đảm bảo đúng nội dung và thời gian nêu trong Kế hoạch; quản lý dữ liệu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu sau khi được số hóa và cập nhật vào Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch.

PV

  • Số người online: 383
  • Số lượt truy cập: 1814881
  • Số lượt truy cập tuần: 22828
  • Số lượt truy cập tháng: 111769