UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2019
24/10/2019 18:00:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 24/10, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2019. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì phiên họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung: Chương trình công tác chủ yếu năm 2020 của UBND tỉnh; Dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2020; Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho lực lượng công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định trợ cấp ngày công lao động, mức chi phí đi lại, hỗ trợ tiền ăn cho dân quân, tự vệ trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ một phần các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo; Quyết định bãi bỏ Quyết định 28/QĐ-UBND ngày 30/11/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2020; Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 362 ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Tân Trào đến năm 2030; Bảng giá đất 5 năm giai đoạn 2020 - 2024 theo đề xuất của cơ quan soạn thảo. Đối với Đề án thành lập các Ban quản lý rừng đặc dụng, đồng chí nhấn mạnh phải theo hình thức đơn vị tự chủ, có lộ trình thực hiện, đảm bảo theo đúng các quy định. Về quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng  chí đồng ý và giao cơ quan soạn thảo xây dựng Đề án cụ thể để hoàn thành nội dung này.

Đối với Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo bám sát chương trình, kế hoạch của Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao. Đối với Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1851 ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh. Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, lựa chọn, đảm bảo tính khả thi khi thực hiện. Đối với dự thảo về việc quy định thời gian hoạt động của các đại lý tnternet và điểm truy nhập internet công cộng, đồng chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn chỉnh lại theo hướng chặt chẽ hơn.

PV

 

  • Số người online: 1073
  • Số lượt truy cập: 5256259
  • Số lượt truy cập tuần: 173076
  • Số lượt truy cập tháng: 684768