Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019
25/10/2019 14:00:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Ảnh minh họa.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị; UBND các huyện, thành phố trong triển khai thi hành Luật bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trong việc tổ chức hoạt động triển khai thi hành Luật.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với các nội dung: Tiếp nhận và cấp phát tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật với nội dung và các hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể, bảo đảm công tác tuyên truyền hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết Luật Thi hành án hình sự của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhất là các lực lượng được giao nhiệm vụ và phối hợp thực hiện công tác thi hành án hình sự; Các ngành, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lýtiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm phù hợp với Luật; Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tham gia xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia ý kiến về dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành về triển khai thi hành Luật.

UBND tỉnh yêu cầu năm 2019 và các năm tiếp theo, Công an tỉnh tiếp nhận tài liệu từ Bộ Công an; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cấp phát, phổ biến pháp luật về công tác thi hành án hình sự cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hình sự.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh, bảo đảm việc thực hiện Luật được thống nhất. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành tới lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị làm công tác tham mưu, trực tiếp thực hiện công tác thi hành án hình sự trong Quân đội.

Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải các tin, bài tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luậtvà các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành gắn với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn quản lý, nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức triển khai nghiêm Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành tới cán bộ, công chức trong ngành, nhất là đối với cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác thi hành án hình sự. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị còn lại chủ động lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị mình.

PV

 

 

 

 

  • Số người online: 584
  • Số lượt truy cập: 4482835
  • Số lượt truy cập tuần: 77868
  • Số lượt truy cập tháng: 592206