Báo cáo số 07/BC-VP ngày 04 tháng 4 năm 2018. Biểu 02.
16/01/2020 14:32:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/02/2018 đến ngày 15/3/2018.
  • Số người online: 772
  • Số lượt truy cập: 50325717
  • Số lượt truy cập tuần: 98464
  • Số lượt truy cập tháng: 1164885