Vì một nền hành chính phục vụ, văn minh
30/12/2019 10:36:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Năm 2019 tiếp tục là năm công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh có những bước chuyển mạnh mẽ, thực chất. Những nỗ lực không ngừng của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước trong cải cách thủ tục hành chính đang được các bộ, ngành Trung ương, các doanh nghiệp và nhân dân ghi nhận.

Những nỗ lực 

Năm 2019, công tác CCHC của tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, phục vụ nhân dân tốt hơn. Trong tất cả các lĩnh vực CCHC đều có những bước chuyển mạnh. Trong cải cách thể chế, công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Công tác theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng quy định. Trong năm, “Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang” đã cập nhật được 880 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, góp phần công khai, minh bạch văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Tỉnh đã hoàn thành chuẩn hóa TTHC và danh mục TTHC được gần 2.000 thủ tục, đồng thời công bố công khai trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC và trên Cổng thông tin điện tử. 

Các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC đúng theo quy định, 99% hồ sơ TTHC đúng hạn. Tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Trong năm, tỉnh đã triển khai Hệ thống dịch vụ hành chính công - Một cửa điện tử của tỉnh (http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn) theo mô hình hệ thống tập trung tới 166 cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện công khai và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3, 4, phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ TTHC đã được đưa vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử để xử lý hồ sơ qua mạng giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh đạt 100%. 


Cán bộ Đội Quản lý hành chính Công an thành phố Tuyên Quang tiếp nhận xử lý
 thay đổi thông tin sổ hộ khẩu cho người dân.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính thực hiện nghiêm các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị không vượt quá số lượng các phòng, ban. Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Hiện tỉnh thành lập thấp hơn so với quy định 59 đơn vị sự nghiệp, 53 đầu mối bên trong cơ quan. Tỉnh đã hoàn thiện các đề án  sắp xếp lại cơ cấu tổ chức; phê duyệt phương án sắp xếp lao động quy định tiêu chuẩn; bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh. Để thực hiện nghiêm các chỉ đạo, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế. Các cơ quan, đơn vị tổ chức phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang thi đua thực hiện Văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức có nhiều chuyển biến, việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức theo đúng quy định bằng phương pháp chấm điểm lấy hiệu quả công việc làm thước đo. UBND tỉnh đã phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan gắn với dự kiến biên chế, đến năm 2021 giảm 10%. Đối với cải cách tài chính công, 100% các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế tài chính nội bộ và quản lý tài sản công đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả. Trong 59 đơn vị sự nghiệp, có 11 đơn vị đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, 31 đơn vị đảm bảo chi một phần thường xuyên. Về hiện đại hóa hành chính, đến nay 100% cơ quan, đơn vị có mạng nội bộ, thực hiện có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, áp dụng chữ ký số. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 72%. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy đạt 90%. Tỷ lệ giữa tổng số văn bản điện tử/tổng số văn bản giấy đạt 98,5%.


Cán bộ Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sở Tư pháp xử lý hồ sơ TTHC trực tuyến cho người dân.

Kết quả được ghi nhận

Năm 2018, điểm chỉ số CCHC của Tuyên Quang đạt 78,71 điểm, xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc thứ hạng so với năm 2017. Trong 8 lĩnh vực đánh giá của Bộ chỉ số, Tuyên Quang có 3 lĩnh vực tăng thứ hạng là: Cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hóa hành chính nhà nước. Trong đó, 2 lĩnh vực được đánh giá top 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước là: Cải cách tổ chức bộ máy đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Đối với Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của 63 tỉnh, thành phố (SIPAS), tỉnh Tuyên Quang thuộc nhóm khá trong các tỉnh, thành phố có nhiều chỉ số thành phần đạt khá cao. 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh tiếp tục tăng điểm, tăng thứ hạng; năm 2018 xếp thứ 34/63 tăng 5 bậc so với năm 2017; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng thứ 17/63, tăng 2 bậc so với năm 2017. Những kết quả trên chính là sự đánh giá, ghi nhận khách quan đối với các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh trong những nỗ lực không ngừng về công tác CCHC.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Kết quả đạt được trong công tác CCHC của tỉnh trong năm 2019 đã góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, văn minh, hiện đại. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, công tác CCHC tiếp tục được các cơ quan chức năng chủ động thực hiện tốt các nội dung thuộc phạm vi quản lý, đề ra giải pháp khắc phục những nội dung thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương mình. Kết quả thực hiện CCHC của tỉnh, công tác CCHC tại đơn vị, địa phương là một trong các tiêu chí xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu, cấp phó có liên quan của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp tại các đơn vị, địa phương.

Theo Báo Tuyên Quang

  • Số người online: 352
  • Số lượt truy cập: 1814697
  • Số lượt truy cập tuần: 22644
  • Số lượt truy cập tháng: 111585