Đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
06/01/2020 10:10:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các Sở, ban, ngành; tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang; Bưu điện tỉnh; UBND các huyện, thành phố về đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh căn cứ các nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh,hướng dẫn của ngành và các văn bản liên quan để xây dựng kế hoạch chi tiết từng năm; trong đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; phấn đấu đến năm 2020 đạt 57%, năm 2021 đạt 65% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất.. sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Tuyên Quang và thị trấn thuộc các huyện.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, Bưu điện tỉnh, các ngành, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích, hướng dẫn người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội với ngân hàng, bưu điện.

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp xã hội qua tài khoản cá nhân phù hợp với điều kiện và nhu cầu của đối tượng thụ hưởng.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với chi trả các chương trình an sinh xã hội. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại chuẩn bị đầy đủ, bố trí hợp lý cơ sở hạ tầng thanh toán để người dân tiếp cận dễ dàng được với dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi và có cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân; tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về thanh toán qua tài khoản cá nhân đến các đối tượng thụ hưởng.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về thanh toán không dùng tiền mặt đối với chi trả an sinh xã hội để người dân thấy được mục tiêu, ý nghĩa và lợi ích của việc sử dụng, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Bưu điện tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thực hiện các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận chế độ bảo hiểm xã hội sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, các đơn vị liên quan vận động, hướng dẫn người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội mở tài khoản cá nhân và phát hành thẻ thanh toán ngay tại điểm chi trả; thông báo công khai, thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng về lịch chi trả, điểm nhận chi trả, các cơ chế ưu đãi của các ngân hàng để người thụ hưởng lựa chọn phù hợp với nhu cầu, điều kiện của từng cá nhân.

Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị -xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đối tượng thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp ở địa phương, đơn vị nhận chi trả qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các ngân hàng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân của người lao động.

PV

 

 

  • Số người online: 277
  • Số lượt truy cập: 1814261
  • Số lượt truy cập tuần: 22208
  • Số lượt truy cập tháng: 111149