Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Tân Trào đến năm 2030
07/01/2020 09:12:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 26/12/2019 UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 134/KH-UBND về việc triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Tân Trào đến năm 2030

Đình Tân Trào, nơi họp Quốc dân Đại hội.

Theo đó, kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030” ban hành nhằm: Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2073/QĐ-TTg ngày 22/12/2017; phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào (sau đây gọi tắt là Khu du lịch) đáp ứng các tiêu chí trở thành Khu du lịch Quốc gia và là điểm đến du lịch hấp dẫn, có khả năng cạnh tranh, trên cơ sở khai thác các giá trị di tích cách mạng "Thủ đô khu giải phóng", "Thủ đô kháng chiến".

Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển Khu du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và hợp tác đầu tư phát triển du lịch tại Khu du lịch.

Cùng với đó tăng cường công tác quản lý nhà nước; đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch. Liên kết với các khu du lịch trong tỉnh và các tỉnh trong vùng để tạo tuyến du lịch liên hoàn, đa dạng các sản phẩm du lịch. Đẩy mạnh công tác thông tin quảng bá xúc tiến đầu tư, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, từng bước xây dựng thương hiệu cho Khu du lịch.

Tỉnh Tuyên Quang đề ra mục tiêu chung là đến năm 2025, Khu du lịch cơ bản đáp ứng các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia; Phấn đấu đến năm 2030, Khu du lịch trở thành Khu du lịch quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, sức cạnh tranh và trở thành một trong những trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng hàng đầu của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước. Cụ thể:

Chỉ tiêu về khách du lịch: Đến năm 2025 đón khoảng 1,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 2.000 lượt. Phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 2,0 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 35 nghìn lượt.

Tổng thu từ khách du lịch: Năm 2025 đạt trên 600 tỷ đồng và năm 2030 đạt khoảng 1.650 tỷ đồng.

Về việc làm: Năm 2025 tạo việc làm cho 2.200 lao động, trong đó 700 lao động trực tiếp. Phấn đấu đến năm 2030 tạo việc làm cho 4.500 lao động, trong đó có 1.500 lao động trực tiếp.

Đến năm 2030, có cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua sắm, thể thao, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, đáp ứng tối thiểu 500.000 lượt khách mỗi năm; hệ thống cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng tối thiểu 300.000 lượt khách lưu trú mỗi năm, trong đó có cơ sở lưu trú du lịch được công nhận hạng từ 4 sao trở lên.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt để thực hiện các mục tiêu trên: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; Tổ chức bộ máy và xây dựng cơ chế chính sách, huy động vốn đầu tư; Đầu tư xây dựng hạ tầng và hỗ trợ các dự án đầu tư; Phát triển sản phẩm du lịch, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch chính, tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt và tạo dựng thương hiệu của Khu du lịch; Xúc tiến quảng bá, tăng cường liên kết phát triển du lịch; Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch; Bảo vệ an ninh trật tự, quản lý môi trường.

Căn cứ Kế hoạch trên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ đối với quy hoạch theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này. Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện Quy hoạch, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh các nội dung có liên quan để đảm bảo thực hiện quy hoạch được phê duyệt. Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện: Sơn Dương, Yên Sơn điều chỉnh định hướng phát triển du lịch trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, quy hoạch các phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng phù hợp với nội dung Quy hoạch khu du lịch. Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh phục vụ phát triển Khu du lịch. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, định hướng phát triển sản phẩm du lịch; phát triển thị trường khách du lịch; xây dựng các tua, tuyến du lịch cho Khu du lịch.

Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, Yên Sơn thực hiện các chương trình, dự án phát triển du lịch trong kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phù hợp với Quy hoạch khu du lịch. Phối hợp với các Sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án phát triển sản phẩm du lịch tại khu du lịch; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát huy các giá trị tài nguyên du lịch trên địa bàn.

Việt Lâm

  • Số người online: 831
  • Số lượt truy cập: 4349171
  • Số lượt truy cập tuần: 96702
  • Số lượt truy cập tháng: 458584