Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
01/01/2020 11:29:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số1291/QĐ-UBND công bố Danh mục100 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Khu vực chăn nuôi trâu bò giống của Hợp tác xã Nông nghiệp

Công nghệ cao Tiến Thành tại xã Hoàng Khai (Yên Sơn). Ảnh: Trần Liên

Theo đó, danh mục 100 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm thủ tục hành chính cấp tỉnh (79 thủ tục) với các lĩnh vực: đấu thầu, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã; thủ tục hành chính cấp huyện (21 thủ tục) với các lĩnh vực: thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, thành lập và hoạt động hợp tác xã.

Quyết định này bãi bỏ các nội dung đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các Quyết định sau đây: Phần I (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp), Phần II (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã), khoản 152, 153 mục 2 Phần IV (Lĩnh vực Đấu thầu) của Phần A (Thủ tục hành chính cấp tỉnh); Phần I (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh), Phần II (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã) của Phần B (Thủ tục hành chính cấp huyện) Phụ lục I (Danh mục thủ tục hành chính), Phụ lục II (Nội dung của thủ tục hành  chính) ban hành kèm theo Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang, Quyết định 1439/QĐ-UBND  ngày 05/12/2017 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Khoản 1, mục 2 Phần I (Lĩnh vực đấu thầu), khoản 7, mục 1 phần II (Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) của Phần A (Thủ tục hành chính mới ban hành), khoản 1, 2 phần IV (Lĩnh vực đấu thầu), Phần VI (Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp) của Phần B (Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung) Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về việc công bố Danh mục 65 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bãi bỏ Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộcphạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh, triển khai thực hiện công khai tại trụ sở làm việc và trên Trang thông tin điện tử của Sở theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đăng tải đầy đủ Quyết định số 244/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019, Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019,Quyết định số 585/QĐ-BKHĐT ngày 22/4/2019, Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 8/5/2019, Quyết định số 1258/QĐ-BKHĐT ngày 27/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Danh mục, nội dung cụ thể của 100 thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

PV

 

  • Số người online: 286
  • Số lượt truy cập: 1814446
  • Số lượt truy cập tuần: 22393
  • Số lượt truy cập tháng: 111334