Thông tư mới quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản
14/02/2020 10:10:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 07/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản. Thông tư về tổ chức, hoạt động trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm và xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2020.

Giao diện Trang TTĐT tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ban hành kèm theo 53 mẫu, biểu mẫu áp dụng thống nhất trong hoạt động xuất bản; in xuất bản phẩm; phát hành xuất bản phẩm; văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, của tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài; xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập nhà xuất bản; đơn đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản; đơn đề nghị cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập; sơ yếu lý lịch; giấy đăng ký xuất bản; chứng chỉ hành nghề biên tập; tờ khai nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam; quyết định xuất bản/tái bản xuất bản phẩm; quyết định phát hành xuất bản phẩm; đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; giấy chấp thuận sử dựng tác phẩm, tài liệu để xuất bản, tái bản; đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in; đơn đề nghị cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in; giấy phép hoạt động in; đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài...

Đáng chú ý, thông tư quy định chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trong hoạt động xuất bản; trách nhiệm tổ chức tập huấn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm. Theo đó, cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có trụ sở và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động với Sở Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản (gọi tắt là “Sở”). Sở có trách nhiệm tổng hợp tình hình hoạt động và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản, phát hành xuất bản phẩm tại địa phương, báo cáo bằng văn bản với Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Xuất bản, In và Phát hành). Các Sở gửi báo cáo 06 tháng đầu năm chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 của năm báo cáo và báo cáo năm gửi chậm nhất vào ngày 15 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo. Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP và Thông tư này, Sở có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời, Sở chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tại địa phương.

Quy định mới về cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh: Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh lập một bộ hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép; 02 bản thảo tài liệu in trên giấy có đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tại trang đầu và giáp lai giữa các trang bản thảo hoặc 01 bản thảo lưu trong thiết bị lưu trữ điện tử với định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi; trường hợp tài liệu không kinh doanh xuất bản dạng điện tử nộp 01 bản thảo điện tử có chữ ký số của thủ trưởng cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép xuất bản; đối với tài liệu bằng tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam phải kèm theo bản dịch tiếng Việt có đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản.

Có 04 phương thức nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh là: Nộp trực tiếp; Nộp qua đường bưu chính đến Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở; Nộp hồ sơ qua mạng Internet phải có chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép để xác nhận trên toàn bộ hồ sơ; Nộp qua E-mail phải là bản quét (scan) từ bản giấy có định dạng không cho phép can thiệp.

Về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, Thông tư quy định giải pháp kỹ thuật kiểm soát bản quyền số; trách nhiệm thẩm định đề án và xác nhận đăng ký hoạt động; việc định dạng số đối với xuất bản phẩm điện tử, xuất bản phẩm điện tử nộp lưu chiểu dưới dạng bản ghi trong thiết bị lưu trữ dữ liệu hoặc nộp lưu chiểu qua mạng Internet.

Các văn bản quy phạm pháp luật sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành: Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014; Thông tư số 42/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017.

PV

  • Số người online: 386
  • Số lượt truy cập: 2436371
  • Số lượt truy cập tuần: 73079
  • Số lượt truy cập tháng: 371467