Số doanh nghiệp đang hoạt động SXKD tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp - Niên giám thống kê năm 2018
17/02/2020 09:10:00 Xem cỡ chữ: A+ A-

 

2010

2015

2016

2017

Sơ bộ
Prel.
2018

 

Doanh nghiệp - Enterprise

TỔNG SỐ - TOTAL

816

1.001

1.073

1.362

1.461

Doanh nghiệp Nhà nước - State owned enterprise

20

15

13

14

14

DN 100% vốn nhà nước - 100% capital state  owned

6

7

4

4

4

DN hơn 50%  vốn nhà nước 
Over 50% capital state  owned

14

8

9

10

10

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Non-state enterprise

795

982

1.056

1.344

1.443

Tư nhân - Private

106

93

297

322

346

Công ty hợp danh - Collective name

-

-

-

-

-

Công ty TNHH - Limited Co.

445

619

651

887

953

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước
Joint stock Co. having capital of State

4

1

1

1

1

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước
Joint stock Co. without capital of State

240

269

107

134

143

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign investment enterprise

1

4

4

4

4

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital

1

4

4

4

4

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture

-

-

-

-

-

 

Cơ cấu - Structure (%)

TỔNG SỐ - TOTAL

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Doanh nghiệp Nhà nước - State owned enterprise

2,46

1,50

1,21

1,03

0,95

DN 100% vốn nhà nước - 100% capital state  owned

0,74

0,70

0,37

0,29

0,27

DN hơn 50%  vốn nhà nước 
Over 50% capital state  owned

1,72

0,80

0,84

0,74

0,68

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Non-state enterprise

97,42

98,10

98,42

98,68

98,77

Tư nhân - Private

12,99

9,29

27,69

23,65

23,68

Công ty hợp danh - Collective name

-

-

-

-

-

Công ty TNHH - Limited Co.

54,53

61,84

60,67

65,12

65,23

Công ty cổ phần có vốn Nhà nước
Joint stock Co. having capital of State

0,49

0,10

0,09

0,07

0,07

Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước
Joint stock Co. without capital of State

29,41

26,87

9,97

9,84

9,79

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Foreign investment enterprise

0,12

0,40

0,37

0,29

0,28

DN 100% vốn nước ngoài - 100% foreign capital

0,12

0,40

0,37

0,29

0,28

DN liên doanh với nước ngoài - Joint venture

-

-

-

-

-

 

Các bài khác

Xem thêm »
  • Số người online: 215
  • Số lượt truy cập: 588478
  • Số lượt truy cập tuần: 20743
  • Số lượt truy cập tháng: 7817