Triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
19/03/2020 10:54:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh đọc sách tại thư viện trường.

Theo đó, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 11 luật,  (Gồm: Bộ luật Lao động; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Thư viện; Luật Dân quân tự vệ; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức)và 17 Nghị quyết.

Để thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các Luật, Nghị quyết trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các Luật, Nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân bằng các hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; đăng tải Luật, Nghị quyết, tài liệu tuyên truyền do Sở Tư pháp cung cấp trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết; chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu,tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Sở Thông tin và Truyền thôngchỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết; thực hiện đăng tải, cập nhật tin, bài, ảnh, tài liệu tuyên truyền các Luật, Nghị quyết trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan báo chí tăng thời lượng, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết trên các chuyên trang, chuyên mục để mọi người cùng biết và thực hiện.

UBND tỉnh cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh có văn bản hướng dẫn,tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trongphạm vi quản lýcủa ngành. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các Luật, Nghị quyếtcho hội viên, đoànviên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân; vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở: Tài chính; Nội vụ; Lao động-Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và điều kiện thực tế của tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khaithi hành các Luật, trình UBND tỉnh ban hành; đồng thời chủ trì theo dõi tình hình thi hành các Luật thuộc lĩnh vực quản lý. Cụ thể, Công an tỉnh: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; Sở Tài chính: Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Sở Nội vụ: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Bộ luật Lao động; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Luật Thư viện.

Đồng thời, tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến chuyên sâu; hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung các văn bản luật; phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông quán triệt, phổ biến văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, hỏi đáp pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, tổ chức các chương trình đối thoại chính sách pháp luật, phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống loa truyền thanh cơ sở...; bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất) thực hiện tuyên truyền, phổ biến văn bản luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung các văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành Luật; tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật quy định mới cho đội ngũ cán bộ thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của văn bản luật liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu văn bản khi công dân có yêu cầu. Nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các ý kiến của Nhân dân, phản ứng của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản trên thực tế; tổ chức phổ biến, định hướng thông tin kịp thời về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận về thực hiện pháp luật.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai, phổ biến các luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua; cung cấp đề cương tuyên truyền các luật cho thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố để tổ chức tuyên truyền trong cán bộ và nhân dân.

PV

  • Số người online: 164
  • Số lượt truy cập: 609213
  • Số lượt truy cập tuần: 41457
  • Số lượt truy cập tháng: 28518