Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020
23/03/2020 16:31:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại phiên họp tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020.

Nghệ nhân Hà Thuấn truyền dạy cho cháu, chắt trong gia đình những làn điệu Then cổ. Ảnh TTXVN

Với mục tiêu nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung và giá trị to lớn của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong xây dựng "Gia đình văn hoá", "Thôn, bản, tổ dân phố văn hoá", “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Đưa phong trào phát triển cả chiều rộng và chiều sâu với hình thức đa đạng, phong phú, thiết thực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp trong việc triển khai các nội dung của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội vào các chương trình phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh cũng đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản hoàn thành trong năm 2020:

90% trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hoá; 80% trở lên số thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá.

60% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

20% trở lên phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

94% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

30% trở lên số xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy.

30% trở lên số người tập thể dục thể thao thường xuyên so với tổng dân số.

Hoàn thành xây dựng 22 nhà văn hóa và 12 sân thể thao xã; 40 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên.

Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các đội văn nghệ, thể thao cơ sở (2.638 tổ, đội văn nghệ quần chúng thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang; 4.215 đội thể thao cơ sở).

100% quy ước được rà soát, đánh giá hoàn thiện về nội dung theo quy định của pháp luật.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, UBND tỉnh đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020 gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

Tích cực tuyên truyền, quán triệt, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị mình nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, chương trình của Trung ương và của tỉnh về xây dựng hệ thống chính trị vững chắc, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, 5 nội dung, 7 phong trào trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, gắn với xây dựng nông thôn mới...

Các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và chấp hành nghiêm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo Văn bản số 3704/UBND-KGVX ngày 17/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường các giải pháp làm giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật; phòng, chống bạo lực gia đình; bạo lực học đường...; Phát động các phong trào rèn luyện thân thể, bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, gia đình...; qua đó hình thành các phong trào thi đua sôi nổi, lan toả sâu rộng tại các địa phương, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ dân phố, làng, bản, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng và hình thành lối sống văn minh, văn hóa đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng và toàn xã hội; phối hợp với Ban Chỉ đạo huyện, thành phố triển khai xây dựng mỗi huyện, thành phố một mô hình điểm về vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy ước thôn, bản, tổ dân phố, bảo vệ môi trường, sử dụng nước sạch, thực hiện tốt 3 tiêu chí hợp vệ sinh tại các hộ gia đình và cộng đồng dân cư.

PV

  • Số người online: 175
  • Số lượt truy cập: 609166
  • Số lượt truy cập tuần: 41410
  • Số lượt truy cập tháng: 28471