Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã
26/03/2020 09:59:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã (HTX).

Thông tư này hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX, liên HTX hoạt động trong tất cả các ngành, lĩnh vực nền kinh tế.

Khu vực chăn nuôi trâu bò giống của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành tại xã Hoàng Khai (Yên Sơn). Ảnh: Trần Liên

Thông tư này áp dụng với đối tượng là các hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2012. Các tổ chức và cá nhân có liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động, chấm dứt hoạt động của hợp tác xã. Riêng đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng hợp tác xã, việc đánh giá thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, căn cứ theo sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho thành viên, HTX được phân loại thành: HTX phục vụ sản xuất; HTX phục vụ tiêu dùng; HTX tạo việc làm và HTX hỗn hợp.

Căn cứ theo số lượng thành viên, HTX được phân loại thành: HTX quy mô thành viên siêu nhỏ là HTX có dưới 50 thành viên; HTX quy mô thành viên nhỏ là HTX có từ 50 đến 300 thành viên; HTX quy mô thành viên vừa là HTX có từ trên 300 đến 1.000 thành viên; HTX quy mô thành viên lớn là HTX có từ trên 1.000 thành viên trở lên.

Căn cứ theo tổng nguồn vốn, HTX được phân loại thành: HTX quy mô vốn siêu nhỏ là HTX có tổng nguồn vốn dưới 1 tỷ đồng; HTX quy mô vốn nhỏ là HTX có tổng nguồn vốn từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng; HTX quy mô vốn vừa là HTX có tổng nguồn vốn từ 5 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng; HTX quy mô vốn lớn là HTX có tổng nguồn vốn từ 50 tỷ đồng trở lên.

HTX được đánh giá dựa trên 15 tiêu chí, với tổng điểm tối đa là 100 điểm và được chia thành 3 nhóm, đó là:

Nhóm tiêu chí về tài chính, tối đa 30 điểm, gồm 4 tiêu chí: Vốn của HTX; tài sản của HTX; kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của HTX; trích lập các Quỹ của HTX.

Nhóm tiêu chí về quản trị, điều hành và năng lực của HTX, tối đa 30 điểm, gồm 5 tiêu chí: Chấp hành pháp luật trong tổ chức, hoạt động của HTX; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại; trình độ cán bộ quản lý, điều hành; chế độ, chính sách cho thành viên và người lao động; mức độ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, chuỗi giá trị.

Nhóm tiêu chí về thành viên, lợi ích thành viên và cộng đồng, tối đa 40 điểm, gồm 6 tiêu chí: Mức độ tham gia của thành viên đối với HTX; lợi ích thành viên; sản phẩm, dịch vụ HTX cung ứng cho thành viên; công tác thông tin, truyền thông, đào tạo bồi dưỡng; mức độ ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng; HTX được khen thưởng trong năm.

Hàng năm, Hội đồng quản trị HTX tổ chức tự đánh giá và cho điểm HTX mình theo các tiêu chí quy định. Căn cứ trên kết quả tự đánh giá đã được Hội đồng quản trị và ban kiểm soát (kiểm soát viên) thống nhất, HTX được xếp loại như sau: Tốt - tổng điểm đánh giá đạt từ 80 điểm đến 100 điểm; Khá - tổng điểm đánh giá đạt từ 65 điểm đến dưới 80 điểm; Trung bình - tổng điểm đánh giá đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm; Yếu - tổng điểm đánh giá đạt dưới 50 điểm.

Trường hợp HTX mới thành lập và hoạt động chưa đủ 12 tháng hoặc HTX ngừng hoạt động từ trên 3 tháng trong năm thì không tiến hành đánh giá và xếp loại.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/04/2020.

PV

  • Số người online: 171
  • Số lượt truy cập: 608970
  • Số lượt truy cập tuần: 41214
  • Số lượt truy cập tháng: 28275