Yên sơn xác định mục tiêu đột phá về xây dựng nông thôn mới năm 2020
26/03/2020 15:38:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Là huyện có số xã đạt chuẩn nông thôn mới nhiều hơn so với các huyện, thành phố khác của tỉnh Tuyên Quang ( đến nay, có 07 xã được công nhận và 01 xã đang đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới). Năm 2020, huyện Yên Sơn tiếp tục xác định mục tiêu đột phá về số xã đạt chuẩn nông thôn mới: có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời phấn đấu nâng số tiêu chí bình quân đạt 15,7 tiêu chí/xã.

Ảnh: Đường giao thông nông thôn xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn được bê tông hóa (Nguồn Internet)

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020, ngay từ đầu năm huyện Yên Sơn đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. Theo nội dung kế hoạch, mục tiêu đầu tiên được huyện xác định là các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa các nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, trong đó ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng tại 04 xã (Tiến Bộ, Tứ Quận, Thắng Quân và bổ sung thêm xã Tân Tiến so với kế hoạch chung toàn tỉnh) đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 theo Kế hoạch. Các xã còn lại phấn đấu đạt thêm từ 1 tiêu chí trở lên.

Mục tiêu tiếp theo được đặt ra trong kế hoạch là việc tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện để phấn đấu hết năm 2020 toàn huyện nâng số tiêu chí bình quân đạt 15,7 tiêu chí/ xã.

Cùng với đó, là việc thực hiện quyết liệt, hiệu quả mục tiêu giữ vững và thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 07 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới(01 xã sáp nhập về thành phố), gồm: Mỹ Bằng, Hoàng Khai, Nhữ Hán, Trung Môn, Phúc Ninh, Thái Bình và Kim Quan. Trong đó, xã Mỹ Bằng và xã Thái Bình đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng được huyện đặt ra, đó là phấn đấu số thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu (02 thôn) và số vườn hộ gia đình đạt chuẩn vườn mẫu nông thôn mới (12 vườn) nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” đến thôn, hộ gia đình; đồng thời tạo bước đột phá mạnh mẽ, hiệu quả, tạo nền tảng để huy động tốt hơn sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo (giai đoạn 2021-2030).

Để cụ thể hóa mục tiêu đã đề ra, ông Tạ Văn Tình – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Yên Sơn cho biết: Thực hiện kế hoạch chung của huyện, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện đã tham mưu rà soát, xác định cụ thể nội dung, khối lượng công việc cần thực hiện gắn với từng tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới, từ đó cơ cấu nguồn vốn hỗ trợ thực hiện (gồm: ngân sách nhà nước, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp và huy động của nhân dân, vốn hợp pháp khác,…), dự kiến kế hoạch năm 2020 cần huy động tổng kinh phí từ các nguồn trên 661 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra với nội dung, khối lượng công việc và kinh phí đã xác định, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện cũng đã tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, cho các phòng, ban chuyên môn của huyện trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và chủ động lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý, phụ trách gắn với thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2020.

Bên cạnh đó, để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người dân và sự chủ động vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị huyện, xã. Huyện cũng đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tại 28 xã gắn với thực hiện Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu nông thôn mới gắn với từng nội dung công việc cụ thể: Thực hiện tốt lịch vệ sinh đường làng ngõ xóm vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, tùy điều kiện từng thôn, công tác thu gom rác thải được triển khai và tổ chức thực hiện theo định kỳ; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế, hương ước của thôn đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt; các thôn đủ điều kiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu; vườn hộ gia đình đủ điều kiện xây dựng vườn mẫu nông thôn mới...

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020, huyện Yên Sơn đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để các cấp, các ngành của huyện có sự tập trung chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt, đó là: Đổi mới và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện cho cả hệ thống chính trị và người dân hiểu rõ mục đích, nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức tập huấn kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ ở cấp xã, thôn theo kế hoạch.

Giải pháp quan trọng tiếp theo là tăng cường quản lý quy hoạch đã được phê duyệt; xây dựng các dự án chuyên ngành để triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn hỗ trợ của nhà nước có hiệu quả. Tập trung huy động các nguồn lực từ các Chương trình, dự án để hỗ trợ thực hiện chương trình, vận động nhân dân đóng góp phù hợp với khả năng của người dân và huy động các nguồn lực từ xã hội, các doanh nghiệp đóng góp xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên cân đối, bố trí nguồn lực cho 04 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới và 02 xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

Đồng thời chú trọng, tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất; chú trọng xây dựng mô hình liên kết sản xuất với các doanh nghiệp nhằm gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông sản để nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo...

Tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã triển khai thực hiện nâng cao chất lượng tiêu chí đạt chuẩn tại 100% số xã, phấn đấu các xã chưa đạt chuẩn nâng số tiêu chí đạt chuẩn thêm ít nhất 01 tiêu chí và thực hiện thường xuyên liên tục các tiêu chí: Thu nhập, Tổ chức sản xuất, Văn hóa, Môi trường và An toàn thực phẩm gắn với thực hiện hoàn thành mục tiêu phấn đấu về số thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới.

Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ủy ban nhân dân các xã tiến hành rà soát các tiêu chí, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới theo Đồ án quy hoạch, Đề án xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt; kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao thực hiện Chương trình; đánh giá kết quả sử dụng các nguồn vốn lồng ghép thực hiện xây dựng hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế,..., trên địa bàn các xã, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Ảnh:Vùng chè hàng hóa xã Mỹ Bằng (Nguồn Internet)

Với mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, các cấp, các ngành huyện Yên Sơn và người dân sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, tích cực chủ động vào cuộc để thực hiện hoàn thành mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn huyện.

Theo nongthonmoituyenquang.gov.vn

 

  • Số người online: 148
  • Số lượt truy cập: 609317
  • Số lượt truy cập tuần: 41561
  • Số lượt truy cập tháng: 28622