Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
17/04/2020 14:49:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 18/2020/TT-BTC hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư hướng dẫn việc đăng ký sử dụng tài khoản; thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký, thay đổi hồ sơ pháp lý; phong tỏa, tất toán tài khoản; đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản; lãi tiền gửi và phí dịch vụ thanh toán cho các đơn vị, tổ chức mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, các đơn vị, tổ chức được đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị đóng trụ sở chính. Trường hợp đơn vị, tổ chức cần đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước ở địa phương khác không thuộc địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính, phải được sự đồng ý của Kho bạc Nhà nước cấp trên bằng văn bản. Cụ thể, trường hợp đơn vị có trụ sở chính trên địa bàn huyện khác với địa bàn huyện nơi Kho bạc Nhà nước có nhu cầu giao dịch thì phải xin ý kiến của Kho bạc Nhà nước tỉnh, trường hợp đơn vị có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh khác với địa bàn tỉnh nơi Kho bạc Nhà nước có nhu cầu giao dịch thì phải xin ý kiến của Kho bạc Nhà nước (trung ương). Trường hợp đã giao dịch tại KBNN khác, phải có Bản xác nhận đã tất toán tài khoản của Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị đã giao dịch trừ trường hợp đối với tài khoản thu ngân sách Nhà nước.

Đối với các tài khoản thanh toán vốn đầu tư, tài khoản tiền gửi ban quản lý dự án, tùy theo quy định về phân cấp kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố (dự án đầu tư do cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố hoặc do KBNN quận, huyện thực hiện kiểm soát, thanh toán), Kho bạc Nhà nước hướng dẫn chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước địa phương phù hợp, đảm bảo cho việc giao dịch được thuận tiện.

Nhà thầu chính, nhà thầu phụ có thể đăng ký và sử dụng tài khoản tiền gửi tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận các khoản thanh toán của đơn vị, Ban quản lý dự án theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký được lập khi đơn vị đăng ký tài khoản tại Kho bạc Nhà nước phải được ghi đầy đủ các yếu tố quy định trên mẫu; chủ tài khoản ký tên và đóng dấu của đơn vị, tổ chức gửi cơ quan Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị đăng ký sử dụng tài khoản. Các nội dung trên Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký đã đăng ký với KBNN có giá trị kể từ ngày Kho bạc Nhà nước thông báo chấp nhận yêu cầu đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký đến khi đơn vị, tổ chức đăng ký lại mẫu dấu, mẫu chữ ký hoặc tất toán tài khoản, ngừng giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.

Nguyên tắc xác định đối tượng được trả lãi tiền gửi, không được trả lãi tiền gửi, trả phí dịch vụ thanh toán và không phải trả phí thanh toán được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

Việc thu phí dịch vụ thanh toán được thực hiện theo các nguyên tắc sau: Kho bạc Nhà nước không hoàn trả lại khoản phí dịch vụ thanh toán đã thu trong trường hợp đơn vị, tổ chức yêu cầu hủy bỏ dịch vụ thanh toán hoặc dịch vụ thanh toán không thực hiện được vì những sai sót, sự cố không phải do lỗi của Kho bạc Nhà nước gây ra.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước không thu phí dịch vụ thanh toán đối với các khoản thanh toán trực tiếp giữa đơn vị, tổ chức với Kho bạc Nhà nước (trích tài khoản để trả phí dịch vụ thanh toán, trả tiền mua ấn chỉ của Kho bạc,...), giữa đơn vị, tổ chức với các đơn vị, tổ chức khác cùng đăng ký và sử dụng tài khoản tại một Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước không tự ý khấu trừ số tiền thanh toán của đơn vị, tổ chức để thu phí dịch vụ thanh toán.

Tài khoản của các đơn vị, tổ chức mở tại Kho bạc Nhà nước là tổ hợp tài khoản kế toán bao gồm mã tài khoản kế toán được kết hợp với các đoạn mã khác được quy định trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành theo Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính; trong đó, mã đơn vị có quan hệ với ngân sách là mã bắt buộc dùng để phân biệt tài khoản của từng đơn vị, tổ chức khác nhau.

Tùy theo yêu cầu quản lý và nội dung sử dụng kinh phí, các loại tài khoản của các đơn vị, tổ chức mở tại Kho bạc Nhà nước được phân loại cụ thể như: Tài khoản dự toán; tài khoản tiền gửi; tài khoản có tính chất tiền gửi; tài khoản thu, chi của cơ quan quản lý thu…

PV

  • Số người online: 320
  • Số lượt truy cập: 1535683
  • Số lượt truy cập tuần: 12078
  • Số lượt truy cập tháng: 122604