Chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên địa bàn tỉnh.
29/04/2020 09:00:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020. Trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống của quê hương cách mạng của các xã ATK, vùng ATK cách mạng.

Quan tâm bố trí nguồn lực để xây dựng các công trình, dự án tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm phát triển kinh tế - xã hội, du lịch nhất là du lịch về cội nguồn; phấn đấu sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở các xã ATK cách mạng.

Chủ động cân đối ngân sách địa phương, huy động các nguồn lực khác để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân trong các xã ATK, vùng ATK cách mạng.

Tạo điều kiện thu hút đầu tư, giải quyết công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại các xã ATK, vùng ATK cách mạng.

Xây dựng quy chế quản lý, bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử sau khi được công nhận xã ATK, vùng ATK cách mạng. 

Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận các xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ theo quy định; xây dựng các thiết chế văn hóa xã ATK cách mạng; kịp thời bổ sung danh sách các xã ATK mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận khi tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ ngân sách theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các địa phương có xã ATK, vùng ATK cách mạng; bổ sung vốn sự nghiệp theo các chính sách mà đối tượng là xã ATK cách mạng được hưởng cho các địa phương có các xã ATK cách mạng.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường giám sát các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chú trọng phản biện các cơ chế, chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; vận động, giám sát việc thực hiện các mục tiêu tại các sở, ban, ngành, địa phương.

Tích cực huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức trong nước và quốc tế, các đối tác phát triển, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện các thúc đẩy tăng năng suất lao động tại tỉnh.

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ".

Tích cực huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức trong nước và quốc tế, các đối tác phát triển, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên địa bàn tỉnh.

Tham gia giám sát, phản biện, tham vấn, kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Tỉnh đoàn Tuyên Quang tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, trẻ em và cộng đồng về truyền thống của quê hương cách mạng của các xã ATK, vùng ATK cách mạng. 

Các sở, thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Ngày 24/03/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 14/CT-TTg về chính sách hỗ trợ xã an toàn khu (ATK), vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Để ghi nhận công lao đóng góp và tri ân đồng bào các dân tộc trong các xã ATK, vùng ATK cách mạng đã có công nuôi dưỡng, đùm bọc cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thủ tướng Chính phủ đã có 22 Quyết định công nhận 217 xã là xã ATK cách mạng và 5 vùng là vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dự kiến trong thời gian tới, cả nước có gần 420 xã ATK sẽ được công nhận là xã ATK cách mạng. 

Mục tiêu:

- Hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện từ năm 2020 các chính sách: Tiếp tục thực hiện chính sách chương trình 135 cho tất cả các xã ATK cách mạng (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã đã được công nhận ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135);

- Hoàn thành việc xây dựng và áp dụng từ năm 2021 các chính sách:

+ Hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng vùng ATK, các thiết chế văn hóa xã ATK;

+ Hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân trong các xã ATK cách mạng (trừ các đối tượng đã được hưởng chính sách Bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành).

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 và những năm tiếp theo.

PV

  • Số người online: 302
  • Số lượt truy cập: 2437181
  • Số lượt truy cập tuần: 73889
  • Số lượt truy cập tháng: 372277