Tăng cường công tác phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở
12/05/2020 08:22:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về tăng cường  công  tác  phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở.

Những năm qua, công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở đã đạt được kết quả tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.Tuy nhiên, công tác quản lý, giáo dục các đối tượng còn bộc lộ những hạn  chế như: Việc phối hợp trong công tác nắm tình hình, quản  lý, giáo dục đối tượng của một số cơ quan chưa chặt chẽ; công tác phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có lúc chưa được các cơ quan, đơn vị quan tâm, chú trọng.

Để thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên để góp phần phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.

Công an tỉnh là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực  hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-BCA  ngày 01/4/2019 của Bộ Công anvề tăng cường công tác quản lý, giáo dục ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới. Phối hợp  với các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế thực hiện các chế độ, chính sách, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở. Thực  hiện tốt công tác  thông tin, tuyên truyền về công tác quản lý, giáo dục đối tượng qua các phương tiện thông tin, trang thông tin điện  tử, các ấn phẩm tuyên truyền. Định kỳ thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở theo quy định.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở,  nhất là việc phối hợp giúp đỡ các đối tượng, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Phối hợp Công an tỉnh thực hiện công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, tổchức quản lý, triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất  sửa đổi, bổ sung, hoàn  thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý đểthực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở phù hợp với thực tế. Cập nhật thông tin về công tác quản lý, giáo dục đối tượng như: Xóa án tích, thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi có yêu cầu theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền  nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở. Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng các bản tin, phóng sự về công tác quản lý, giáo dục đối tượng, nhất là phát các bản tin,  phóng  sự về gương điển hình  tiên tiến, các đối tượng giáo dục tiến bộ, có việc làm ổn định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường công tác phòng, chống bạo lực học đường, vi phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục, vi phạm Luật Giao thông đường bộ đối với học sinh, sinh viên; quản lý chặt chẽ số học sinh, sinh viên có biểu hiện, nguy cơ vi phạm pháp luật nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; hạn chế thấp nhất việc học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên vi phạm pháp luật.

Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ các quy định của pháp luật, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm  phối hợp thực hiện các biện pháp quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia tuyên truyền pháp luật; chú  trọng  lồng  ghép tuyên truyền trong thực hiện các Đề án, chương trìnhphát triển kinh tế-xã hội, các cuộc vận động, phong trào đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; giám sát và phản biện đối với công tác quản lý, giáo dục đối tượng theo quy định.

UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp; xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở;  phối hợp với lực lượng Công an lập hồ sơ đề nghị đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, áp dụng biện pháp  giáo dục tại xã, phường, thị trấn; thực hiện các biện pháp nhằm phát hiện, tố giác hoặc vận động đối tượng truy nã, trốn thi hành án, đối tượng gây án ra đầu thú, người phải chấp hành biện pháp xử lý hành chính tự giác chấp hành quyết định.

PV

 

 

  • Số người online: 253
  • Số lượt truy cập: 1053178
  • Số lượt truy cập tuần: 46877
  • Số lượt truy cập tháng: 257947