Tuyên Quang: Triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin
14/05/2020 16:58:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 14/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, kế hoạch sẽ cụ thể hóa các nội dung của “Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin” được ban hành kèm theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của Kế hoạch là hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở nhằm đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả; hình thành cơ sở dữ liệu, số hóa nguồn thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin nguồn tuyên truyền, phổ biến đến người dân và phục vụ công tác quản lý nhà nước về thông tin cơ sở; thực hiện thông tin hai chiều để người dân tiếp nhận thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở đến các cơ quan quản lý thông qua hệ thống thông tin cơ sở.

Ảnh minh họa (Nguồn internet).

Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2025: 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở được phổ biến đến người dân; 100% nội dung thông tin thiết yếu từ trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã để tuyên truyền, phổ biến đến người dân được cung cấp trên hệ thống thông tin nguồn; 100% cán bộ làm công tác thông tin cơ sở các cấp được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, biết ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm.

Đến năm 2030: Người dân tiếp nhận đầy đủ thông tin thiết yếu và phản ánh thông tin về hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật ở cơ sở trên hệ thống thông tin cơ sở; Hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở để góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

Kế hoạch tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; bảng tin điện tử công cộng; xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động thông minh; xây dựng hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở.

Đồng thời, để thực hiện tốt các mục tiêu, Kế hoạch đưa ra 7 giải pháp triển khai thực hiện, đó là: Giải pháp về công nghệ; giải pháp về an toàn, bảo mật thông tin; giải pháp về tổ chức bộ máy, nhân sự; giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; giải pháp về cơ chế, chính sách; giải pháp về tài chính; giải pháp tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thông tin cơ sở.

Triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sẽ giúp xây dựng và vận hành hệ thống thông tin cơ sở hiện đại; góp phần nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, thống kê, dự báo các vấn đề liên quan trong lĩnh vực thông tin cơ sở. Nâng cao trách nhiệm của các, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện có hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin. Thúc đẩy việc cải cách hành chính, tạo tiền đề xây dựng nền tảng hành chính điện tử, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin cơ sở. 

Quang Khôi

  • Số người online: 253
  • Số lượt truy cập: 1053109
  • Số lượt truy cập tuần: 46808
  • Số lượt truy cập tháng: 257878