Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính
22/05/2020 16:22:00 Xem cỡ chữ: A+ A-
Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND thực hiện nội dung đột phá “Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính” năm 2020 và giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch được ban hành nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nhằm phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ, nhất là công chức trực tiếp giải quyết TTHC; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất qua đó tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang, nơi cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Mục tiêu phấn đấu trong năm 2020: 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được công bố, công khai đảm bảo kịp thời, đúng quy định; 100% TTHC, hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính trên địa bàn tỉnh đạt từ 80% trở lên; Tối thiểu 80% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của tỉnh đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 10% trở lên.

Giai đoạn 2021-2025: Tiếp tục duy trì và phấn đấu 100% TTHC, hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, thực hiện công khai kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 90% trở lên; Phấn đấu 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tích hợp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia; Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 50% số TTHC trở lên.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính phải gắn với chỉ tiêu nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội; cải cách hành chính phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; Chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những sáng kiến, giải pháp, cách làm mới, lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trong thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, TTHC và hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, đánh giá, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian quy định; đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp về công tác chỉ đạo, điều hành; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; đổi mới phương pháp lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Thúc đẩy việc cải cách hành chính sẽ tạo tiền đề xây dựng nền tảng hành chính điện tử, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả tại các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Lan

  • Số người online: 253
  • Số lượt truy cập: 1053122
  • Số lượt truy cập tuần: 46821
  • Số lượt truy cập tháng: 257891